JAVNO NAROČILO:IZGRADNJA MREŽE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

logo100px  nalozba-v-vaso-prihodnost75px 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 07.08.2008 na Portalu javnih naročil, št. JN 6747/2008, objavila javno naročilo: Izgradnja mreže malih čistilnih naprav.

SPREMEMBA 1:
Dne 12.08.2008 je bila na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6873/2008, objavljena dodatna informacija, ki se je nanašala zgolj na sklenitev pogodbe, in sicer, da bo naročnik sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom šele potem, ko bo sklenjena pogodba med občino in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V razpisni dokumentaciji je navedena informacija dodana v 2. odst. 16. čl. Navodil za izdelavo ponudbe.


SPREMEMBA 2:
Na opozorilo oz. zahtevano pojasnilo s strani enega izmed ponudnikov na nejasnost v zvezi z višino bančne garancije za resnost ponudbe v razpisni dokumentaciji, glede katere je v navodilih za izdelavo ponudbe določena višina 5%, v razpisnem obrazcu pa 10%, vse potencialne ponudnike obveščamo, da sledijo navodilom za izdelavo ponudbe. Višina bančne garancije za resnost ponudbe je torej 5% od ponudbene vrednosti, zaradi česar je spremenjen razpisni obrazec številka 11.

Popravek je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 08.09.2008, pod št. objave: JN 7601/2008.

PRENOS:
pdfRazpisna dokumenatcija - spremembe
xlsPOPIS - kanalizacija in čn