ČISTA ZELENA DOLINA - PISANA KULTURNA DEDIŠČINA

Akronim operacije: ČISTO IN PISANO

Celotna vrednost operacije: 56.612,73 EUR

Pričakovan znesek iz sredstev EISRP: 39.170,29 EUR

Nosilec operacije: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Partnerji:

  • JVIZ IN VVZ OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL
  • DRUŠTVO KMEČKIH GOSPODINJ SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
  • BISERKA KRAMBERGER, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Operacija Čista zelena dolina – pisana kulturna dediščina je nastala v želji po spodbujanju zavedanja o pomembnosti varovanja okolja, ohranjanja narave in varovanja kulturne dediščine. Vse omenjene teme pa so opredeljene kot cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric. Občina bo skupaj s partnerji operacije skozi načrtovane aktivnosti izvajala dogodke in druge dejavnosti, s katerimi bo uresničevala omenjene cilje, in sicer:

  • z obnovo fasade in sanacijo stopnišča na stavbišču starega dela osnovne šole iz leta 1909 in postavitvijo stalne zbirke starin v šoli, ohranjala kulturno dediščino kraja in območja,
  • z ureditvijo prostora za odlaganje odpadkov in delavnicami na naravoslovnem dnevu dvignila ozaveščenost naših najmlajših na temo varovanja okolja,
  • z ureditvijo šolske grede in delavnicami na tehniškem dnevu dvignila ozaveščenost mladih o pomenu vrtnarjenja, zdrave prehrane, ohranjanja narave,
  • s kuharskimi delavnicami s pripravo starih jedi vzpodbujala medgeneracijsko sodelovanje in ohranjanje starih znanj, običajev in navad.

Z operacijo želimo vzpostaviti primeren in odgovoren odnos do varovanja okolja, ohranjanja narave in varovanja kulturne podobe kraja. Slednje želimo vzpostaviti neposredno pri najmlajših, navade in vzorce je namreč potrebno izoblikovati oz. privzgojiti v zgodnji mladosti, da se slednji potem odražajo v kasnejših obdobjih življenja. Posredno pa želimo doseči pozitiven učinek tudi širše – občani in javnost, bodo o operaciji in aktivnostih izvedenih v njej, obveščeni preko promocijskega letaka, prav tako ocenjujemo, da bomo izboljšali podobo kraja in postali privlačnejši, tudi za turizem.

Cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Pričakovani rezultati: Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PRP LEADER EU SLO barvni