Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina – Lenart – Zg. Senarska

Vodilni partner: Občina Lenart

Partner:

  • Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
  • Občina Pesnica,
  • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
  • Občina Šentilj.

Trajanje operacije: zaključek 30. 9. 2023

Predvidena vrednost operacije: 7.304.995,77 €

Predvidena vrednost sofinanciranja: 5.541.421,66 €

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.

Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih produktov.

Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina – Lenart – Zg. Senarska«

V okviru projekta je predvidena gradnja lokalnih kolesarskih povezav na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah v dolžini okoli 30 km. Skupni stroški operacije znašajo 7.304.995,77 evrov, od tega je vrednost sofinanciranja EU in RS 5.541.421,66 evrov. Ob tem, bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 10 km kolesarskih povezav državne kolesarske mreže.

Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek Kolesarske povezave v mestnem naselju (Lenart) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem. Zaledna naselja po tej operaciji so Jarenina, Pernica, Jurovski dol, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska.

Projekt obsega dela v javno korist - izgradnjo površin za promet kolesarjev na in ob regionalnih cestah in na ali ob občinskih cestah.

Opis projekta:

V okviru financiranja te operacije je predvidena gradnja lokalnih kolesarskih povezav na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Predvidena je izvedba 30,1 km novih kolesarskih povezav.

Z namenom zagotavljanja zveznosti in izgradnje državne kolesarske mreže izvede DRSI svoje samostojne projekte, katere niso predmet sofinanciranja po tej Vlogi, in sicer: • Z namenom zveznosti KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE, zveznost za lokalne kolesarske povezave trasa 12 (Šentilj/Pesnica-Jarenina-Vosek), 14 (Jurovski Dol-Perniško jezero) in 18 (Lormanje-Sp. Voličina), na trasi državne kolesarske mreže G16, trasa Pesnica-Lenart: Državna kolesarska povezava na trasi 2: Pesnica rondo-Lenart, faza 1, odsek Pernica-Lenart, • Z namenom zveznosti KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE, zveznost za lokalne kolesarske povezave trasa 19 (Sv. Trojica-Zg. Senarska), na trasi državne kolesarske mreže G16, državna kolesarska povezava na trasi 3: Lenart-Radehova-Sv. Trojica-Brengova-Cerkvenjak, faza 1, odsek Lenart-Radehova-Sv. Trojica; • Z namenom zveznosti KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE, zveznost trasa 3 (Lenart-Radehova-Sv. Trojica) za lokalne kolesarske povezave trasa 19 (Sv. Trojica-Zg. Senarska), na trasi državne kolesarske mreže G16, projekt: Gradnja nadomestnega mostu čez potok Velka na R2-433/1287 (Senarska-Lenart) v km 1+050; • Z namenom zveznosti KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE, zveznost trasa 3 (Lenart-Radehova-Sv. Trojica) za lokalne kolesarske povezave trasa 19 (Sv. Trojica-Zg. Senarska), na trasi državne kolesarske mreže G16, projekt: Ureditev krožnega križišča med R2-433/1287 (Senarska Lenart)v km 0+989 in LC 203261; • Z namenom zveznosti KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE, zveznost trasa 3 (Lenart-Radehova-Sv. Trojica) za lokalne kolesarske povezave trasa 19 (Sv. Trojica-Zg. Senarska), na trasi državne kolesarske mreže G16, projekt: Ureditev AP in krožišča R2-433/1287 z LC203111; Projekti DRSI niso predmet financiranja po tej operaciji.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si

esrr kolo jarenina1