VABILO K SODELOVANJU UDELEŽENCEV UREJANJA PROSTORA PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah izdaja

V A B I L O
k sodelovanju udeležencev urejanja prostora
pri pripravi izhodišč k spremembam in dopolnitvam
občinskega prostorskega načrta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je pristopila k pripravi drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/18 in 25/20). Pred sprejetjem Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SDOPN2) je občina pripravila izhodišča, v katerih je ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb v prostoru opredelila in utemeljila zlasti namen in potrebo po pripravi OPN, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje ter okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij.

Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora, zato občina v ta namen organizira delavnico, na kateri pričakuje sodelovanje zainteresirane javnosti, posvetovanje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora. Delovno gradivo izhodišč je dosegljivo na občinski spletni strani.

Na delavnici bo Občina predstavila namen in potrebo po pripravi SDOPN2 in skupaj z vami dokončno izoblikovala izhodišča za SDOPN2, da bo na njihovi podlagi župan sprejel sklep o pripravi SDOPN2.

Pravno podlago za postopek predstavljata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP). Zato imajo spremembe, ki se pripravljajo v okviru SDOPN2, naslednje značilnosti:

  • so pomembne z vidika razvoja občine zaradi demografskega, družbenega, okoljskega ali gospodarskega vidika;
  • spremembe namenske rabe na kmetijskih zemljiščih ne presegajo 10 ha;
  • ne zahtevajo posebnih strokovnih podlag, celovite presoje vplivov na okolje in ne podaljšujejo posameznih faz SDOPN2.

Delavnica bo organizirana v

sredo, 22. decembra 2021 ob 15h
v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu

Pogoj za udeležbo na delavnici je izpolnjevanje pogoja PCT ter uporaba zaščitne maske. Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 20. decembra 2021 do 12h na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (morebitne dodatne informacije lahko prejmete tudi na tel. 02 7295252), da lahko v kulturni dvorani zagotovimo pogoje, ki bodo ustrezali zahtevam Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb COVOD-19.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

                                                               

                                                               Župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
                                                                                         Peter Škrlec

 

 

pdfVabilo k sodelovanju udeležencev prostora pri pripravi izhodišč k spremembam in dopolnitvam_OPN.pdf
docxIzhodišča.docx