OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 3. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se je včeraj sestal na 3. redni seji. Občinski svetniki v Jurovskem Dolu so se včeraj sestali na 3. redni seji in uvodoma opravili nekaj imenovanj. Tako so v Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora imenovali Roberta Kukovca, Dominika Rajšpa, Dušana Ribiča, Sebastijana Nudla in Boštjana Repo. Predstavnica ustanovitelja v Svetu zavoda Zdravstveni dom Lenart je postala Hermina Križovnik.

Sejo so razširili z dodatnima točkama.

V nadaljevanju so jurovski svetniki potrdili letni program športa. V ta namen občina v letošnjem letu zagotavlja 10.500 evrov proračunskega denarja, sredstva pa so namenjena za športno vzgojo otrok in mladine, kakovostni šport, športno rekreacijo, za razvoj in strokovne naloge, športne prireditve in delovanje društev. Občinska uprava bo najkasneje 30 dni po sprejemu letnega programa športa objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa. Potrjen je bil tudi letni program kulture. Sredstva v skupni višini 8.500 evrov so namenjena za javne kulturne programe in za javne kulturne projekte.

Sejo so razširili z dodatno točko – sklepom o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let in kritju presežka odhodkov nad prihodki v Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Svet zavoda je namreč potrdil letno poročilo za leto 2022, iz katerega je razvidno, da je imel javni zavod v letu 2022 presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) v višini 10.070,74 evrov. Svet zavoda je sprejel sklep, da se del presežka odhodkov nad prihodki pokrije s presežkom prihodkov iz prejšnjih let v višini 4.161,75 evrov in sklep, da se zaprosi občino za pokritje preostanka presežka odhodkov nad prihodki v višini 5.908,99 evrov. V nadaljevanju so svetniki podali tudi soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnateljice JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Župan odgovoril na vprašanje glede rekonstrukcije ceste in plazu v Malni

Na pretekli seji je svetnica Marija Divjak posredovala pisno vprašanje v zvezi z začetkom postopka izbire izvajalca in začetkom del rekonstrukcije ceste Jurovski Dol – Malna – Zgornji Gasteraj. Zaradi močnega dežja se je 25. januarja na tej cesti sprožil plaz (na odseku Malna – naprej od hiše Urbanič in Kukovec, pred izvozom v Lučev klanec). Zanimalo jo je, kako bo s prevozom šolskega avtobusa?

Župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec je odgovoril, da je deževje povzročilo kar nekaj plazov na območju občine. Plaz na Malni je bil pred leti že delno saniran, a ga je tokratno deževje ponovno sprožilo. Cestišče so uredili v prevozno, namestili cev za pretočnost vode in vozišče zasuli z drobljencem. Omenjeni odsek je zdaj enosmerno prevozen, omogočen je avtobusni prevoz, potrebno pa se bo lotiti temeljite sanacije plazu.

Župan je še pojasnil, da so nastali še plazovi na cesti proti Najdeniku v Partinju, teren se je splazil pri Štanerju oziroma Zorjanu v Partinju in na Malni pri Žunkoviču. “Za temeljito sanacijo plazov so potrebna visoka proračunska sredstva. Štirje plazovi, ki so bili sanirani na državni cesti od meje z občino Lenart do Jurovskega Dola in eden se proti občini Pesnica, so bili finančno ovrednoteni med 200.000 in 300.000 evrov, in to vsak. Rekonstrukcija ceste Jurovski Dol – Malna – Zg. Gasteraj je načrtovana v proračunu za leto 2023, dela se bodo izvajala v dveh letih. Letos nameravamo izvesti zemeljska dela, v letu 2024 pa asfaltiranje. Gre za zahtevno cesto, ki poteka po grebenu, veliko je brežin. Javno naročilo bomo izvedli sredi letošnjega leta, začetek del je predviden jeseni.”

Zapisal: Damjan Veršič (vir: https://maribor24.si/lokalno/sveti-jurij-v-slovenskih-goricah/foto-jurovski-svetniki-o-financiranju-kulture-in-sporta-ter-rekonstrukciji-ceste)

DSCN1073DSCN1084DSCN1086