OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 24. REDNI SEJI

Članica in člani Občinskega sveta so v četrtek, 13.10.2022 na 24. redni seji po daljši razpravi sprejeli ceno izvajanja gospodarske javne službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Pripravljen elaborat o oblikovanju cene sta predstavila predstavnika podjetja AGJ d.o.o., direktor Goran Rebernik in Jasmina Trojner Kraner, ki sta pojasnila, da občina za omenjeno gospodarsko javno službo še nima sprejete cene, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Občani bodo tako v naslednjem letu začeli z mesečnim plačevanjem odvoza grezničnih gošč na m3 dobavljene vode, za kar je določena cena v višini 0,3240 EUR/m3 brez DDV oz. za odvoz mulja iz male čistilne naprave po ceni 0,4200 EUR/m3 brez DDV, za kar jim bo v nadaljevanju na vsaka tri leta opravljen odvoz. Okrog 65 lastnikov malih čistilnih naprav, ki so zgrajene v občini, pa bodo mesečno plačevali dodatnih 2,638 EUR na mesec za potrebe izdelave prvih ali kontrolnih meritev ter oceno obratovanja za male čistilne naprave.

Župan Peter Škrlec je svetnikom predložil v sprejem drugi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2022. Na podlagi dosedanje realizacije in načrtovanih projektov, so se z rebalansom ponovno presojali načrtovani prihodki in odhodki proračuna za leto 2022. Tako so se z rebalansom povečali načrtovani prihodki in odhodki za 56.734 EUR. Med prihodki v rebalansu proračuna se načrtuje realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v višini 2.220 EUR. Povečujejo pa se tudi načrtovani prihodki od prodaje zemljišč, in sicer za 50.000 EUR. Med odhodki pa se z rebalansom povečujejo predvsem tekoči odhodki za 3,83 %, tekoči transferi za 1,33 % in investicijski odhodki za 0,46 %. Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2022 nespremenjen. Prav tako ostaja s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2022 nespremenjen račun financiranja. Svetniki so na seji potrdili predlagan rebalans proračuna. V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami občinskega proračuna za letošnje leto, je občinski svet potrdil tudi predlagane spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Župan Peter Škrlec je v nadaljevanju svetnikom predstavil predlog proračuna občine za leto 2023. Za leto 2023 so prihodki načrtovani v višini 4.037.495 EUR, odhodki pa v višini 5.007.435 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter načrtom odplačila glavnic najetih kreditov iz preteklih let, bo pokrita s stanjem sredstev na računu konec leta.

Predlagan proračun je investicijsko naravnan, saj kar 65 % vseh načrtovanih odhodkov proračuna predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi. Največji del odhodkov predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo, kar je posledica projekta »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice« in ureditev nujne komunalne infrastrukture v sklopu izvedbe kolesarskih povezav. V letu 2023 se načrtuje rekonstrukcija ceste JP 705 581 Jurovski Dol - Malna - Zg. Gasteraj. Med večjimi investicijami, ki so načrtovane za prihodnje leto je tudi ureditev komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko naselje v centru Jurovskega Dol, t.i. območje JD-06. Sredstva za ta namen so v predlogu proračuna načrtovana v višini 306.000 EUR. V letih 2023-2024 se bo pričela velika investicija Dozidava vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, katere ocenjena vrednost je 2.500.000 EUR. Poleg vseh investicij, občina načrtuje tudi 929.045 EUR tekočih odhodkov in 802.752 EUR tekočih transferov.

Občinski svet je predlog proračuna za leto 2023  v prvi obravnavi sprejel in ocenil, da je pripravljen do te mere, da se o njem opravi javna razprava. Vpogled v predlog proračuna je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, objavljen pa je tudi na občinski spletni strani. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 28.10.2022. 

Občinski svetniki so v drugi obravnavi sprejeli še Odlok o ustanovitvi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in soglašali s predstavljenim Pravilnikom o uporabi telovadnice in športnega igrišča pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Za potrebe prihajajočih volitev v Državni svet Republike Slovenije so svetniki imenovali Gregorja Nudla kot predstavnika občine v volilno telo za volitve članov Državnega sveta in za kandidata za člana državnega sveta predlagali Branka Šumenjaka iz Ormoža.

Ob koncu seje je bil občinski svet seznanjen še s poročiloma, in sicer poročilom predsednice Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Elice Sagadin o delu odbora v letih 2021 in 2022 in poročilom predsednika Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora, Dušana Ribiča, o delu odbora v tekočem mandatnem obdobju.

DSCN0898DSCN0899DSCN0900DSCN0904