OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 15. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 18.02.2021 zasedal na 15. redni seji Občinskega sveta. Članica in člani Občinskega sveta so na seji razpravljali o spremembah in dopolnitvah dveh odlokov in enega pravilnika, vsi so bili sprejeti po skrajšanem postopku, saj je vseh primerih šlo za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Člani sveta so bili soglasni, da se iz veljavnega odloka o priznanjih črta določilo, ki določa, da je prejemnik Jurijevega srebrnika lahko oseba, ki je predhodno že prejela priznanje. V manjši meri so se spremenili tudi kriteriji, po katerih Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja točkuje prejete predloge za prejemnike občinskih priznanj, v kolikor je predlogov več kot razpisanih priznanj. S spremenjenimi kriteriji, kateri so bili pisani na kožo predvsem kandidatom, ki so bili predlagani s strani društev, se sedaj daje priložnost, da so prejemniki priznanj tudi zaslužni posamezniki in družbe iz gospodarskih vrst.   

 
S sprejetjem sprememb in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, se bo višina finančne nagrade spremenila za dijake in študente, ki se bodo prijavili na javni razpis zaradi doseganja izjemnih dosežkov. V primeru slednjih bo za individualno dosežen uspeh maksimalna višina finančne nagrade 200,00 EUR (kot do sedaj), v kolikor pa bo uspeh dijaka oz. študent dosežen na kolektivnih oz. skupinskih tekmovanjih oz. srečanjih pa se določa maksimalna višina finančne nagrade v višini 100,00 EUR. Spreminjajo pa se tudi merila, ki opredeljujejo izjemne dosežke dijakov in študentov, ki bodo lahko prejemniki finančne nagrade v kolikor: 
- na individualnih ali skupinskih državnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 3. mesto, 
- na individualnih ali skupinskih mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 5. mesto,
- na kulturno - umetniškem področju: v kolikor objavijo samostojno avtorsko delo, ki ga javno predstavijo oz. razstavijo. 
 
Občinski svet je soglasno potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta »Čista zelena dolina – pisana kulturna dediščina«. Omenjen projekt bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, skupaj s partnerji projekta: JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Društvom kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah in nosilko dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Biserko Kramberger, prijavila na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Skupna vrednost operacije znaša 56.612,73 EUR, pri čemer partnerji načrtujejo pridobitev evropskih sredstev v višini 84% upravičenih stroškov, to je 39.170,29 EUR. Z omenjeno operacijo se bosta uredila fasada in stopnišče na starem delu Osnovne šole Jožeta Hudalesa, pri šoli se bo uredil prostor za odlaganje odpadkov, izvedene bodo delavnice na temo varovanja okolja, ohranjanja narave in varovanja kulturne dediščine. Šola bo v prostorih knjižnice uredila stalno zbirko starin. Članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah bodo otrokom prenašale znanje priprave starih jedi, Biserka Kramberger, nosilka dopolnilne dejavnost na kmetiji pa bo otrokom približala vrtnarjenje in jim skozi delavnice pomagala urediti šolski vrt – učilnico na prostem. S projektom zasledujemo cilje varovanja okolja, ohranjanja kulturne dediščine, medgeneracijsko sodelovanje in večjo vključenost mladih, da bi na ta način ohranili našo zeleno dolino čisto in predstavili kulturno dediščino, tako nepremično kot premično z vzpodbudo prenašanja znanj na naše najmlajše. 
 
Na seji sta bila sprejeta letna programa športa in kulture za leto 2021, na osnovi katerih bosta v nadaljevanju objavljena javna razpisa za omenjeni področji. Občinski svet pa je potrdil tudi Zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021 – 2027. Dnevi red 15. redne seje je bil razširjen z dodatno točko, saj je v času od sklica seje sveta podala odstopno izjavo članica Nadzornega odbora, Jelica Kamenšak. Članica in člani Občinskega sveta so sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju njenega mandata.
 
Ker se v vrtcu in osnovni šoli pojavlja prostorska stiska in so v občinskem proračunu že v letošnjem letu načrtovana določena sredstva za potrebe dozidave vrtca pri OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, je ob koncu seje bila vsem prisotnim predstavljena idejna zasnova – prostorsko programska preveritev - izgradnje vrtca, ki ga je izdelalo podjetje Arhiterkturno projektiranje, Črtomir Čuček s.p. Člani sveta so v pregled prejeli tudi idejno zasnovo za prizidek vrtca, ki je bili izdelan s strani podjetja Arhiplan d.o.o. 
 
20210218 174422 resize 56 1DSCN0039DSCN0040