OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 14. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na 14. redni seji, ki je bila v četrtek, 17.12.2020 sprejel proračun občine za leto 2021. Proračun občine je sprejet v višini 2.413.349 EUR na prihodkovni strani, skupni odhodki občine pa so v naslednjem letu načrtovani v višini 2.915.755 EUR. Razlika med prihodki in odhodki bo pokrita z ostankom sredstev na računu ob koncu leta. Bistvenih sprememb v času med prvo in drugo obravnavo proračuna ni bilo, prav tako niso bili podani novi predlogi v času javne razprave proračuna, ki se je zaključila 07.12.2020. Svetnica in svetniki so tako soglasno potrdili predlagan Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. 
 
Članica in člani Občinskega sveta so po skrajšanem postopku sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor. Spremembe je predstavila vodja Skupne občinske uprave Maribor, mag. Zorica Kvas Zajc, ki je poudarila, da so predlagane spremembe odraz sprememb, ki so nastale od uveljavitve predpisa v letu 2019 do danes. Kot najpomembnejšo spremembo je navedla ključ financiranja, saj se okvirni ključ po številu prebivalcev ni uveljavil, ker ni bil primeren in vzdržen. Občine ustanoviteljice bodo v nadaljevanju zagotavljale sredstva za delovanje skupne uprave  glede na obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino oz. glede na vrednost programov, ki se izvajajo na področju posamezne občine.
 
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel še Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje JD-06 – stanovanjsko naselje v Jurovskem Dolu. Odlok za solastnika zemljišč pripravlja podjetje Urbis d.o.o. Predstavnica omenjenega podjetja, Natalija Babič, je povedala, da je na zemljiščih parc. št. 16/3 in 14/3, k.o. Jurovski Dol, v skupni izmeri nekaj manj kot 20.000 m2, predvidena gradnja 25 stanovanjskih stavb, ob na novo načrtovani dovozni cesti, ki se v vzhodnem in zahodnem delu območja, priključuje na obstoječi občinski cesti. Omenjen odlok je trenutno v javni razpravi, ki že poteka od 24.11.2020 in se zaključi z 28.12.2020. Na spletni strani občine pa lahko zasledite tudi posneto javno obravnavo. 
 
Občinska svetnica in svetniki so soglašali tudi s predlagano ekonomsko ceno vrtca, ki bo od 01.01.2021 nekoliko višja, in sicer bo znašala za skupine 1. starostnega obdobja 470,00 EUR, za skupine 2. starostnega obdobja 370,00 EUR in za otroke vključene v kombiniran oddelek oz. skupino 3-4 let starih otrok, 390,00 EUR. Manjše povečanje (odstotek povečanja znaša od 1,07 - 2,20%) je po besedah ravnateljice JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa, Vesne Breznik, nujno, saj bo sicer zavod konec leta pridelal izgubo. Cena se povečuje predvsem iz naslova porasta stroškov dela, do katerih je prišlo zaradi napredovanj in sprostitve izplačevanja redne delovne uspešnosti. 
 
Sprejeta točka za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v letu 2021 nekoliko nižja kot v letošnjem letu in bo znašala 0,002474 EUR. Na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah je namreč potrebno vrednost točke uskladiti z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki pa je v času med novembrom 2019 in novembrom 2020 znašal, 99,1.
 
Po letu 2008 ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sprejeto višjo enkratno finančno vzpodbudo ob rojstvu otroka, ki jo prejmejo starši novorojenih otrok s stalnim prebivališčem v občini za pokritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Enkratna finančna vzpodbuda bo od 01.01.2021 znašala 250 EUR za prvega otroka, 300 EUR za drugega otroka in 350 EUR za tretjega in vse nadaljnje otroke. 
Po sosednjih občinah se že izvajajo dela za potrebe položitve elektronskega komunikacijskega omrežja (RUNE). Po zagotovilih podjetja Rune Enia d.o.o. se bo z deli kmalu pričelo tudi v naši občini. Za potrebe sklenitve služnostne pogodbe za postavitev, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje omenjenega omrežja,  je Občinski svet še sprejel sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in pridobitvi lastninske pravice iz zaznambi grajenega javnega dobra za nepremičnine, ki so s projektom predvidene za omenjena dela. 
 
14. redna seja Občinskega sveta je bila zadnja redna seja v letu 2020, zato se je ob koncu župan Peter Škrlec članici in članom Občinskega sveta zahvalil za dobro sodelovanje in konstruktivno delo ter jim zaželel vse dobro v letu, ki prihaja. 

DSCN9885DSCN9887DSCN9889DSCN9892DSCN9893DSCN9897