20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Po poletnem odmoru so članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v četrtek, 12.10.2017 zasedali na 12. redni seji. Po potrditvah zapisnikov prejšnje in dopisne seje, je bil občinskemu svetu obrazložen predlog drugega rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017. Predlog rebalansa je bil pripravljen z namenom zagotoviti nadaljevanje investicij v cestno infrastrukturo, opravili smo uskladitev prihodkov iz naslova glavarine in finančne izravnave z novimi izračuni Ministrstva za finance na podlagi sprejete novele ZIPRS1718-A, prav tako pa smo ponovno presojali načrtovano realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna. Bilanca prihodkov in odhodkov se z drugim rebalansom proračuna povečata za 17.661,93 €, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja se z rebalansom proračuna ne spreminjata. Rebalans proračuna za leto 2017 so občinski svetniki soglasno potrdili. 
 
Na podlagi 97. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili člani občinskega sveta seznanjeni s polletno realizacijo proračuna v letu 2017.
 
Občinski svet je soglašal s strani JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol predlagano sistemizacijo vrtca in odločil, da se glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini v vsakem oddelku število otrok poveča za največ dva otroka. Po opravljenem vpisu v vrtec za šolsko leto 2017/2018 se je namreč pokazala potreba po odprtju še četrtega oddelka vrtca, tako so od septembra v vrtcu oblikovane štiri skupine, ki omogočajo vpis kar 68 otrok.
 
V mesecu novembru bodo potekale volitve v Državni svet RS, kjer interese lokalnih skupnosti zastopa dvaindvajset članov državnega sveta. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko glede na število prebivalcev v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS, predstavnika lokalnih interesov, izvoli enega predstavnika – t.i. elektorja. Občinski svet je tako s sklepom določil, da bo predstavnik Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v volilnem telesu na letošnjih volitvah, član Občinskega sveta, Gregor Nudl. 
 
Članice in člani Občinskega sveta pa so sprejeli tudi sklepa, ki se nanašata na ukinitev in vzpostavitev grajenega javnega dobra lokalnega pomena na lokalnih cestah in javnih poteh na območju katastrskih občin Partinje in Jurovski Dol. Na seji je bilo nekoliko več časa namenjenega tudi pobudam in vprašanjem članov Občinskega sveta, katerih se je od zadnje seje, ki je bila konec meseca junija, nabralo nekaj več. 
 
DSCN7610DSCN7614DSCN7617