Gradivo za 15.redno sejo

Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bodo v četrtek, 04.12.2008, ob 17. uri, zasedali na 15. redni seji.

PRENOS:
pdfGradivo za 15. redno sejo

Člani občinskega sveta so na 15. redni seji, ki je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v četrtek 04.12.2008, odločali o zadevah, ki so se nanašale na različna področja, od financiranja občine, sprejemali so namreč Drugi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in v prvi obravnavi obravnavali predlog proračuna za leto 2009, do občinske infrastrukture, varnosti in kulture, na dnevnem redu je tako bilo enajst točk.

Vsebinsko najobsežnejši in najbolj obravnavani sta bili že omenjeni vsebini – sprejem Drugega rebalansa k proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 in obravnava predloga Odloka proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, v zvezi s katerim so člani občinskega sveta sprejeli sklep, da se o predlogu opravi javna razprava. V naslednjih dneh bodo o predlogu proračuna razpravljali še odbori Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je s sprejemom sklepa članov občinskega sveta, dobila svoj Občinski program varnosti, ki predstavlja temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja občanov in s katerim občina uresničuje zahteve Zakona o občinskem redarstvu.

Miroslava Breznika so na predlog Kulturnega društva Ivan Cankar in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potrdili kot predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svetu izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Lenart.

V drugih obravnavah so bili na seji obravnavani predlogi treh odlokov. Vsi trije predlogi so bili soglasno sprejeti in bodo po javni objavi postali veljavni, in sicer Odlok o plakatiranju, Odlok o občinskih cesta in Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Župan je člane občinskega sveta prav tako seznanil z zapisnikom zbora občanov, ki je v zvezi z nameravanim projektom »Povezava urbanega središča z avtocesto«, potekal v Kulturnem domu, v začetku meseca novembra in ob koncu napovedal, da bo prihodnja seja občinskega sveta predvidoma v petek, 19.12.2008.