14. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v četrtek, 09.10.2008, ob 17. uri, zasedal na 14. redni seji. Na seji bodo člani občinskega sveta med drugim odločali o višini cene za program vrtca, novi kategorizaciji občinskih cest in podajali predloge o novi funkciji stare stavbe vrtca.

PRENOS:
pdf14. redna seja-gradivo

Člani občinskega sveta so zasedali na 14. redni seji

V četrtek, 09.10.2008, so se na 14. redni seji sestali člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na kateri so sprejemali kar tri odloke v prvi obravnavi, in sicer: Odlok o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in odloka, ki bosta na območju občine urejala cestno infrastrukturo: Odlok o javnih cestah in Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Velika pozornost članov občinskega sveta je bila namenjena sprejemu Sklepu o višini cene za programe vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki zadeva predvsem najmlajše in njihove starše. Nova ekonomska cena vrtca, se je tako s sedanjih 275,41 € povečala, v oddelku prvega starostnega obdobja na 440,00 € in v kombiniranem ter oddelku drugega starostnega obdobja na 330,10 €. Ekonomska cena je sedaj nekoliko višja, zato je potrebno poudariti, da prejšnja cena ni pokrivala realnih stroškov, zato je občina morala pokrivati izgubo, kar je potrdila tudi predstavnica s strani vrtca, računovodkinja Irena Kocbek. Izračunana ekonomska cena pa je primerljiva s sosednjimi občinami oz. je primerljiva z vseslovenskim povprečjem.

Člani občinskega sveta so prav tako sprejeli Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2008/2009 in določitvi povečanega normativa za vsak oddelek, in sicer se je v vsakem oddelku s sprejetim sklepom povečal normativ za dva otroka, tako bo v vrtcu prvega starostnega obdobja, torej jaslih, lahko 14 otrok (v primeru, da bo skupina homogena), v kombiniranem oddelku 19 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa bo lahko v primeru zapolnitve vseh prostih mest prisotnih 24 otrok. Svetniki so prav tako sprejeli Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kateremu bo še v letošnjem letu sledil javni razpis, Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov v letih 2008-2011 – Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – 1. faza in Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zadnja točka dnevnega reda, če se odmisli točka pobud in vprašanj članov občinskega sveta, je bila namenjena razpravi o novem namenu zgradbe starega vrtca. Pred sejo je svoj predlog podalo Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij. Članice društva bi vrtec namenile za skupni prostor, v katerem bi ponujale na tradicionalen način pridelano in pripravljeno hrano ter tako pospešile turistično ponudbo kraja. Vsi člani občinskega sveta so bili enotnega mnenja, da se zgradba naj ne uporabi za gostinski namen, saj gostinska dejavnost ne sodi v stanovanjsko področje, kakršno je naselje ob njem. Predlog članov občinskega sveta je tako bolj usmerjen v socialno-stanovanjski namen uporabe zgradbe starega vrtca, ki naj se v prihodnosti nameni za dom ostarelih ali pa dislocirano enoto Zavoda Hrastovec.