Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani komisije:

 1. NUDL Gregor, predsednik
 2. ANDRJEČ Alojz, član
 3. LORBER Barbara, članica
 4. ŠKRLEC Tanja, članica
 5. LORBEK Branko, član

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • opravlja naloge komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
 • pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad, ki jih podeljuje občina,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.