11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na prvi seji v letošnjem letu in 11. redni seji Občinskega sveta v tem mandatu so članice in člani občinskega sveta v četrtek, 24.03.2016, sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015. Realizacija prihodkov proračuna za preteklo leto je bila 1.880.876 €, kar predstavlja kar 91,04% realizacijo glede na veljavni proračun. Tudi na odhodkovni strani proračuna za leto 2015 je bila realizacija visoka, 83,76% glede na veljavni proračun, kar pomeni 1.706.816 €. Občina je v letu 2015 odplačala 84.150 € glavnic dolgoročnega dolga. Dobrih 26% vseh odhodkov so predstavljali investicijski odhodki, gre predvsem za vlaganja v občinsko prometno infrastrukturo.

Po sprejetju zaključnega računa proračuna občine so svetnice in svetniki občinskega sveta obravnavali predlog rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016. Temeljni razlog za rebalans proračuna je uvrstitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občin v proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016. Na objavljeno javno povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za koriščenje sredstev na podlagi 23. čl. ZFO-1 se je občina prijavila s projektom Ureditev gasterajskih cest – II. faza. S sprejetjem rebalansa so občinski svetniki potrdili, da se lahko občina za projekt Ureditev gasterajskih cest – II. faza pri državnem proračunu, na proračunski postavki MGRT 160223 – investicijski projekti občin, brezobrestno zadolži v višini 81.244 €. Prav tako je bil s predlaganim rebalansom usklajen proračun s podatki o glavarini in finančni izravnavi Ministrstva za finance.

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2015 na območju naše občine sta predstavila inšpektor mag. Štefan Oreški in Robert Merc. Člane občinskega sveta pa sta tudi seznanila z novimi pristojnostmi inšpekcijskih služb, ki se pripravljajo v prihodnosti, in sicer na področju gospodarskih javni služb (občinske ceste in odvajanje odpadnih voda) in na področju graditve enostavnih objektov.

Občinski svet je potrdil predlagan Letni program športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi katerega bo v nadaljevanju objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Proračunska sredstva bodo razpisana v višini 10.000,00 EUR. Kot predstavnik Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  pa je bil v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za naslednji štiriletni mandat, imenovan član Občinskega sveta, Miroslav Breznik.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je s sprejetim sklepom Občinskega sveta postala članica Skupnosti občin Slovenije, ki deluje že od leta 1992 in je največja skupnost slovenskih občin ter šteje 177 občin članic, kar pomeni, da pokriva cca. 1.800.000 prebivalk in prebivalcev.

V luči bližajočega se 10. občinskega praznika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, je Občinski svet potrdil program Jurjevih dnevov 2016 in sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Priznanja se bodo podelila na osrednji občinski proslavi, v petek, 22.04.2016 ob 19. uri v Kulturnem domu Jurovski Dol.

Članice in člani občinskega sveta pa so na seji soglasno določili lokacijo posaditve potomke Stare trte iz Lenta, katere prejemnica je bila v letošnjem letu med drugimi tudi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah. Prejet cepič bo tako v času Jurjevih dnevov, v nedeljo, 17.04.2016, posajen na zelenici med kulturnim in Slomškovim domom.

DSCN6167DSCN6170DSCN6173DSCN6174DSCN6175

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni