SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI LENART ZA OBMOČJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne 05.09.2016 sprejel


SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI LENART
ZA OBMOČJE OBČINE  SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH


1. člen
(uvodne določbe)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/01 in 74/04 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 24/05, 16/10 - obvezna razlaga in 26/15) za območje občine  Sveti Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: SD PUP).
Pravna podlaga za izdelavo SD PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve akta se sprejmejo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.


2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

S prostorskimi ureditvenimi pogoji (v nadaljevanju PUP) se ureja pretežni del območja občine  Sveti Jurij v Slovenskih goricah, razen delov naselja Jurovski dol. Z njim se urejajo naselja in zaselki, ki imajo določeno ureditveno območje, prav tako pa tudi gradnja v odprtem prostoru občine in ostala območja, namenjena poselitvi. Poleg za območje poselitve so s PUP določena tudi merila in pogoji za dopustne posege in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih.
Posamezna območja namenske rabe, ki se urejajo s PUP, so določena v prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah in so v PUP ustrezno prevzeta. Pri tem so stavbna zemljišča v planu določena tako, da so grafično prikazana v kartografski dokumentaciji k planu, poleg tega pa so stavbna zemljišča tudi tista, ki v planu niso posebej prikazana, pa hkrati na njih stojijo objekti, zgrajeni s predpisanimi dovoljenji, in zemljišča, za katera je bila plačana odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda.
Pri uporabi PUP v praksi se je izkazalo, da prihaja pri presojanju dopustnosti gradnje na nekaterih zemljiščih do različnih stališč, pojavljajo se nekateri dvomi in nejasnosti. Zato je potrebno v PUP za tovrstna območja oz. zemljišča, natančneje in nedvoumno opredeliti merila in pogoje, ki določajo režime gospodarjenja z njimi.


3. člen
(območje in predmet SD PUP)

Območje SD PUP zajema dve območji veljavnega akta, na katerem se nahajajo zemljišča, ki jim je treba konkretizirati režim gospodarjenja.
SD PUP se nanaša na besedilo odloka o PUP in na grafične prikaze oz. grafični del akta.


4. člen
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave SD PUP)

Pobudnik in pripravljavec SD PUP je Občina  Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Za pripravo SD PUP bodo uporabljene smernice in mnenja, ki so bila pridobljena v dosedanjih postopkih priprave PUP.
V kolikor se bo v postopku priprave SD PUP pokazalo, da uskladitve posegajo v področje nosilcev urejanja prostora, se lahko le-ti v postopek vključijo naknadno.


5. člen
(postopek in okvirni roki za pripravo SD PUP)

SD PUP se izvedejo po skrajšanem postopku, saj se nanašajo le na posamične posege v prostor, ki imajo značaj uskladitve in ne vplivajo na celovitost načrtovanih ureditev.
Posamezne faze akta se pripravijo v naslednjih rokih:

Aktivnost Rok oz. trajanje aktivnosti
priprava in sprejem sklepa o pričetku postopka, objava v uradnem glasilu izvedeno
izdelava dopolnjenega osnutka SD PUP do 2 tedna po uveljavitvi sklepa o pričetku postopka
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi objavi pripravljalec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
javna razgrnitev in javna obravnava javna razgrnitev traja 15 dni, javna obravnava se izvede v tem času
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave do 1 teden po končani javni razgrnitvi in ureditvi pripomb
sprejem stališč do pripomb 1 dan po uskladitvi stališč
izdelava predloga sprememb in dopolnitev PUP do 1 teden po sprejemu stališč
sprejem SD PUP na občinskme svetu prva redna seja občinskega sveta po oblikovanju predloga akta
objava v uradnem glasilu prva številka uradnega glasila po sprejemu akta
izdelava končnih elaboratov do 1 teden po objavi v uradnem glasilu

 

6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroške priprave SD PUP financira Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.


7. člen
(Objava in začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani občine.

 

Številka: 3500-19/2007-128
Datum: 05.09.2016
                                                                      Peter Škrlec,
                                                                      župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah


pdfSKLEP.pdf