13.redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 04.10.2012 ob 17. uri.

Več najdete v priponkah.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 13. redno sejo

V četrtek, 04.10.2012 je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah zasedal na svoji 13. redni seji, na kateri je v drugi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o komunalnem prispevku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek opredeljuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 – ZPNarčt-A, 80/10 – ZUPUDPP in 16/10 – popravek ZUPUDPP). Oba instrumenta prostorske zakonodaje na podlagi sprejetih odlokov določata nove osnove za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Ključne osnove za obračunavanje komunalnega prispevka so določene v programu opremljanja, merila za odmero komunalnega prispevka pa so določena v Odloku o komunalnem prispevku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Komunalni prispevek kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme bodo investitorji na območju občine pričeli plačevati po novem s 01.01.2013, do takrat bo v uporabi do sedaj veljaven odlok. Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so se soglasno strinjali s prejetim amandmajem na sami seji, katerega predlog je bilo zmanjšanje višine faktorjev dejavnosti, s čemer bo občina še bolj dostopna investitorjem tako na področju stanovanjske gradnje, vzpodbuja pa se tudi graditev trgovskih stavb, stavb za storitvene dejavnosti ter stavb za skladišča.

Člani Občinskega sveta so bili s strani pomočnika komandirja Policijske postaje Lenart, Bena Matjašiča, seznanjeni s polletno varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, sprejeli so Odlok o spremembi Odloka o koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, s katerim se je poenostavil način razdelitve sredstev, prejetih iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu volitev članov Državnega sveta pa je članom občinskega sveta v skladu z Zakonom o državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo) in sprejetimi Pravili za izvolitev predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (MUV, št. 27/07), pripadla obveza imenovati enega elektorja in kandidata za člana državnega sveta. Občinski svet je za elektorja imenoval člana Občinskega sveta Alojza Andrejča, za kandidata za člana državnega sveta pa podžupana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Gregorja Nudla.