PRVO JESENSKO ZASEDANJE OBČINSKEGA SVETA LETOS JE BILO NA 8. REDNI SEJI, DNE 24.09.2015

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 24.09.2015 zasedal na 8. redni seji, ki je imela precej obširen dnevni red, saj je bilo predlaganih štirinajst točk dnevnega reda.

Članice in člani občinskega sveta so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Tako se je tudi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pričelo s postopki za izbiro novega izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V naslednjem letu podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., ki trenutno izvaja omenjeno gospodarsko javno službo, namreč poteče pogodbeno razmerje. Po besedah Maksimiljana Železnika iz Evropskega pravnega centra, bo obseg gospodarske javne službe ravnanja z odpadki ostal nespremenjen, morebitne spremembe se načrtujejo glede odvoza stekla, za katerega se bo variantno predlagal odvoz od gospodinjstev, namesto zbiranja stekla na ekoloških otokih, ki jih imamo vzpostavljene sedaj.

Člane Občinskega sveta sta z izvajanjem imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda d.d., predstavili Olga Mravlje iz Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave in Nataša Sovič iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Olga Mravlje je povedala, da je območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oskrbovano z vodo z Vrbanskega platoja, in sicer na območju občine letno porabimo okrog 80.000 - 90.000 m3  pitne vode. Nataša Sovič je Občinski svet seznanila z nalogami in cilji imisijskega monitoringa, kateri je predvsem varna pitna voda in dejstvo, da se onesnaženja vode zaznajo preden pridejo do podzemnih voda. V laboratoriju pa  prav tako spremljajo tudi nivo in količino podzemne vode.

Pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, Beno Matjašič, je svetnikom predstavil polletno varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Ocenil je, da se je varnostna situacija v primerjavi z lanskim letom nekoliko poslabšala, saj se je povečalo tako število kaznivih dejanj, ugotavlja pa se tudi povečanje števila prometnih nesreč.

V skladu s 5. odstavkom 97. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/10) je bilo na seji podano poročilo o polletnem izvrševanju proračuna za tekoče leto. Prihodki so bili v prvem polletju leta 2015 realizirani v višini 870.467 €, kar pomeni 43% realizacijo glede na veljavni proračun. Realizacija odhodkov je bila 37%, kar pomeni 735.646 €. Realizacija na prihodkovni in odhodkovni strani je pričakovana in v skladu s planom. Občina se v prvem polletju ni dodatno zadolžila, odplačilo glavnic preteklih dolgov je potekal po načrtu, zato je realizacija računa financiranja 50%. Po poročilu o polletni realizaciji proračuna je bil občinskemu svetu predstavljen predlog rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015. Razlog za pripravo rebalansa proračuna je bila uveljavitev novele ZIPRS1415-F, katera določa novo višino povprečnine za obdobje druge polovice leta. V skladu s tem smo na podlagi novih izračunov Ministrstva za finance uskladili proračun občine v delu, ki se nanaša na prihodke občine iz glavarine in finančne izravnave. Z rebalansom smo ponovno uskladili prihodkovno in odhodkovno stran proračuna. Z rebalansom smo zvišali višino prihodkov za 2,37 %, načrtovane odhodke pa za 2,40%. Predlagan rebalans je občinski svet soglasno sprejel.

Člani Občinskega sveta so v nadaljevanju sprejeli še sklepa o vzpostaviti statusa grajenega javnega dobra za občinske ceste v k.o. Sr. Gasteraj in k.o. Malna ter podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec v šolskem letu 2015/2016 in povečali normativ števila otrok v vsakem oddelku za dva otroka.

DSCN5329DSCN5332DSCN5333DSCN5336DSCN5338DSCN5342