JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016

Na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/15 in 6/16), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2015/2016


1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol


2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, za finančne nagrade dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14).


3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
b) študenti dodiplomskega študija, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
c) študenti podiplomskega študija, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
- dokončajo podiplomski študij v študijskem letu 2015/2016.


4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.

 b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v višješolskem programu in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana diplomska naloga visokošolskem strokovnem programu /I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga v univerzitetnem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana diplomska naloga vezana na območje občine,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.
- izdelana magistrska naloga (magisterij znanosti),
- izdelana doktorska naloga/III. bolonjska stopnja.


5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016 je do višine 2.500,00 EUR.


6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Razpisni rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je najkasneje do petka, 14.10.2016 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 14.10.2016.


7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge v pisni obliki, v zaprti kuverti, z oznako »Finančne nagrade dijakom in študentom 2015/2016 - ne odpiraj«, z zapisanim popolnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte.

Vloge je mogoče oddati tudi osebno, do konca razpisnega roka, v prostorih Občinske uprave, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se zavržejo.


8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na sedežu občine, Jurovski Dol 70/b, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si.
 

 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15 dneh po razpisnem roku, nakar občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določi rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog na  podlagi s strani Odbora za družbene dejavnosti izdelanega predloga podelitve finančnih nagrad, občinska uprava izda odločbe o podelitvi finančnih nagrad.


Jurovski Dol, 14.07.2016
Zadeva: 608-1/2016-1

                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah      
                                                                      Peter Škrlec 
                                                                      Župan

 

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Objaviti:
- spletna stran občine,
- oglasna deska občine.


Vložiti:
- v zadevo.