JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ZADNJIH TREH PARCEL NAMENJENIH ZA GRADNJO V SOSESKI ZA ŠOLO

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 51. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018, objavlja
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin
v k.o. Jurovski Dol
 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
tel. št. 02/729 52 50, 
e – naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost 
2.1 Predmet prodaje:
A) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, ID 6184849, v izmeri 1307 m2, 
B) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/9, k.o. Jurovski Dol, ID 6184851, v izmeri 1328 m2,
C) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/7, k.o. Jurovski Dol, ID 6184854, v izmeri 1173 m2.
 
2.2 Izhodiščna vrednost:
Izhodiščna vrednost za nepremičnine:
A) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, znaša 11.784,43 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 14.377,00  EUR, DDV plača kupec.
B) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/9, k.o. Jurovski Dol, znaša 11.973,77 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 14.608,00 EUR, DDV plača kupec.
C) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/7, k.o. Jurovski Dol, znaša 10.576,23 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 12.903,00 EUR, DDV plača kupec.
 
V izhodiščnih cenah nepremičnin ni zajeto plačilo sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča (t.i. komunalnega prispevka), ki se odmeri v upravnem postopku, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 
 
3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine z DDV. Ponudbi za nakup nepremičnine je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
- nepremičnina pod A: varščina znaša: 1.437,70 EUR, 
- nepremičnina pod B: varščina znaša: 1.460,80 EUR, 
- nepremičnina pod C: varščina znaša: 1.290,30 EUR.
Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na podračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. SI56 0110 0010 0021 098, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja nepremičnine«, referenca:
- nepremičnina pod A: SI00 47821-4611,
- nepremičnina pod B: SI00 47821-469,
- nepremičnina pod C: SI00 47821-467.
 
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo. 
 
V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah varščino zadrži.  Prav tako Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. 
 
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži varščino. 
 
Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna v kupnino. 
 
4. Prodajni pogoji in merila
Nepremičnine se prodajajo za najmanj izhodiščno vrednost. 
 
Nepremičnine se prodajajo po številki parcele, po sistemu videno – kupljeno, zato kasnejši zahtevki niso mogoči.
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup iste nepremičnine, ponudijo isto ceno, bodo izvedena dodatna pogajanja. 
 
5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku pravilno oddajo popolne ponudbe.
 
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, 
- izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa, 
- potrdilo o plačilo varščine v višini 10%  od izhodiščne cene, 
- fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe. Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev. 
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 
 
6. Drugi pogoji: 
- ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb;
- če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja;
- izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, notarske stroške overitve podpisov in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
- kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla;
- ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb, 
- vrste dopustnih objektov: stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, 
- pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorskega akta, 
- za nepremičnine, ki so predmet prodaje, si Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in omrežja javne komunalne infrastrukture do posamezne parcele in za njihovo kasnejše vzdrževanje, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in vpiše v zemljiško knjigo,
- kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega objekta, sicer se šteje prodajna pogodba za razdrto, kupec vrne občini nepremičnino v celoti, občina pa kupcu del kupnine v višini neto zneska kupnine, 
- v skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018) na javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7. odst. 51. čl. ZSPDSLS-1, ki kot povezano osebo šteje: 
o fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
o fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
o pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
o druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca,
- kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževati nepremičnino tako, da le-to pokosi najmanj trikrat na leto, sicer to na njegove stroške stori prodajalec.
 
7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 30 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi tega zbiranja ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti. 
 
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka brez obresti. 
 
V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obvestila ponudnika v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb. 
 
8. Sklenitev pogodbe 
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če ponudnik ne sklene pogodbe v omenjenem roku se lahko ta rok podaljša, vendar ne več kot za 15 dni. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe niti v podaljšanem roku, bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdržala plačano varščino. 
 
Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (22% DDV) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičnini je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini. 
 
9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:  
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno ponedeljka, 07.05.2018 do 10. ure. 
 
Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: 
- »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine A«, za nakup nepremičnine parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol,
- »Ne odpiraj –  ponudba za nakup nepremičnine B«, za nakup nepremičnine parc. št. 46/9, k.o. Jurovski Dol,
- »Ne odpiraj  – ponudba za nakup nepremičnine C«, za nakup nepremičnine parc. št. 46/7, k.o. Jurovski Dol.
 
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine ali na spletni strani: www.obcinajurij.si.
 
Prepozno prispele ponudbe in ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 
 
10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne    07.05.2018 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika. 
 
Pri odpiranju ponudb bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe. 
 
11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 02/729 52 53. Ogled nepremičnin je mogoč v času poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl). 
 
 
Datum: 06.04.2018
Številka: 478-3/2013-
                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 06.04.2018
Poteče: 07.05.2018