JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN PARC. ŠT. 21/28 IN 21/29, OBE K.O. JUROVSKI DOL

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 51. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin
parc. št. 21/28 in 21/29, obe k.o. 529 - Jurovski Dol

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, tel. št. 02/729 52 50, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost

2.1 Predmet prodaje:
- stavbno zemljišče, parc. št. 21/28, k.o. 529 - Jurovski Dol, ID znak: parcela 529 21/28, v izmeri 839 m2,
- stavbno zemljišče, parc. št. 21/29, k.o. 529 - Jurovski Dol, ID znak: parcela 529 21/29, v izmeri 143m2.

Na zemljiščih ni zgrajenih objektov.

Zemljišči sta obremenjeni s služnostno pravico izgradnje zemeljskega srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kablovoda ter optičnega kablovoda in nemotenega dostopa za izgradnjo, vzdrževane, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar, v korist Elektro Maribor, ID pravice 19403286.

2.2 Izhodiščna vrednost:
Izhodiščna vrednost nepremičnine parc. št. 21/28, k.o. 529 – Jurovski Dol je 19.497,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 21/29, k.o. 529 - Jurovski Dol pa izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 603,46 EUR.

Skupna izhodiščna vrednost znaša: 20.100,46 EUR.

V izhodiščnih cenah nepremičnin ni zajet davek na dodano vrednost, prav tako v izhodiščno vrednost ni zajeto plačilo sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča (t.i. komunalnega prispevka), ki se odmeri v upravnem postopku, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin. Ponudbi za nakup nepremičnine je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša: 2.010,00 EUR.

Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na podračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. SI56 0110 0010 0021 098, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja nepremičnine«, referenca: SI00 4782-2128.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.
Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna v kupnino.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah varščino obdrži.

4. Prodajni pogoji in merila
Nepremičnini se prodajata skupaj in najmanj za izhodiščno vrednost.

Nepremičnini se prodajata po številki parcele, po sistemu videno – kupljeno, zato kasnejši zahtevki niso mogoči.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, si prodajalec pridrži pravico, da z enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo.

5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku pravilno oddajo popolne ponudbe.

5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
- izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
- potrdilo o plačilo varščine v višini 10% od izhodiščne cene,
- fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe. Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

6. Drugi pogoji:
- ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb;
- če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo;
- izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, notarske stroške overitve podpisov in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
- kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla, v kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu;
- ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb;
- v skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo (obrazec 3), da ni povezana oseba po 7. odst. 51. čl. ZSPDSLS-1, ki kot povezano osebo šteje:
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
• pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
• druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca,
- kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževati nepremičnino tako, da le-to pokosi najmanj trikrat na leto, sicer to na njegove stroške stori prodajalec.

7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 30 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi tega zbiranja ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina brez obresti v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka.

V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obvestila ponudnika v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če ponudnik ne sklene pogodbe v omenjenem roku se lahko ta rok podaljša, vendar ne več kot za 15 dni. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe niti v podaljšanem roku, bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdržala plačano varščino.

Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (22% DDV) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičnini je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini.

9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno ponedeljka, 02.11.2020 do 10. ure.

Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine ali na spletni strani: www.obcinajurij.si.

Prepozno prispele ponudbe in ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne 02.11.2020 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.

Pri odpiranju ponudb bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe.

11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 02/729 52 53. Ogled nepremičnin je mogoč v času poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl).

Datum: 12.10.2020
Številka: 478-2/2020-9

                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                          Župan

 

Priloga: docxObrazci.docx

 

Objavljeno: 12.10.2020
Poteče: 02.11.2020 ob 10. uri