NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu s 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 
 
NAMERO 
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
 
1. Opis predmeta neposredne najemne pogodbe
 
Predmet oddaje v najem je nepremičnina parc. št. 481/2, k.o. 529 – Jurovski Dol - del, v izmeri 873 m2.
 
Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in je po namenski rabi opredeljena kot območje razpršene poselitve (52%), del zemljišča predstavlja nekategorizirana javna cesta – pozidano zemljišče (48%). V najem se daje del zemljišča, ki predstavlja območje razpršene poselitve v izmeri 873 m2.
 
Del nepremičnine se oddaja v najem za določen čas, to je do 31.12.2025.
 
2. Znesek izhodiščne najemnine
 
Izhodiščna najemnina znaša 518,48 EUR letno. 
 
V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/18, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) se za najem ne obračuna DDV, zato v izhodiščni najemnini ni upoštevan. V kolikor vseeno nastopi obveznost za plačilo DDV, ga plača najemnik.
 
Najemnina se plačuje letno na podlagi izstavljenega računa. Lastnik bo račun izstavil v mesecu juliju tekočega leta. Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. 
 
3. Rok za sprejem ponudbe in sestavine ponudbe
 
Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.
 
Na objavljeno namero lahko podajo ponudbe pravne in fizične osebe, ki so v skladu s pravnim redom RS lahko najemniki nepremičnin. 
 
Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..; Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. 
 
Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. 
 
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 52 (Samo Kristl) ali 02/729 52 53 (Jasna Senekovič). 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 

Jurovski Dol, 08.03.2021
Zadeva: 35280-1/2021-1

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                                    Župan