NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev in menjavo zemljišč za dosego javne koristi

Jurovski Dol, 08.03.2018
Zadeva: 478-23/2017-

V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev in menjavo zemljišč za dosego javne koristi

1.
V zadevi ureditve lastniških razmerij za lokalno cesto LC 203 461, se bodo sklenili pravni posli za zemljišča parc. št. 809/2, 809/3 in 809/4, vse k.o. Vukovje in parc. št. 1152/7, 1144/6, 1138/8, 1144/5 in 1339/17, vse k.o. Partinje.

2.
Pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi in menjalna pogodba bosta sklenjeni z lastniki po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                   Peter Škrlec
                                                                         Župan

Objavljeno: 8.3.2018