NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
1. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo za dosego javne koristi sklenila neposredno pogodbo za neodplačni prenos zemljišča parc. št. 371/14, k.o. 529 – Jurovski Dol (v izmeri 49 m2), ki bo preneseno v last Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Sklenitev pogodbe je potrebna za potrebe ureditve varne šolske poti.
 
2.
Za predmetne nepremičnine bo po poteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, med občino in lastnikom zemljišča sklenjena neposredna menjalna pogodba.
 
3. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252.
 
4. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 
Jurovski Dol, 20.12.2018
Zadeva: 371-9/2012
 

                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                  Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 20.12.2018