NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

 
 
                                                                                            
Jurovski Dol, 15.11.2017
Zadeva: 478-16/2015-
 
 
V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
1.
Predmet prodajne pogodbe je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 6, k.o. 527 – Zg. Gasteraj, ID 2030554, v izmeri 2194 m2.
 
Prodajna cena brez DDV znaša: 9.052,00 EUR.   
 
 
2.
Prodajna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
 
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                        Peter Škrlec
                                                                        Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 16.11.2017