VOLILNA KAMPANJA

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13) določa, da mora občina pred začetkom volilne kampanje določiti, katerim organizatorjem volilne kampanje pripada delno povračilo stroškov in v kakšni višini.  Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2010 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/10), ki se ne navezuje na konkretne volitve, temveč velja splošno za lokalne volitve in velja do preklica oz. do spremembe področne zakonodaje. Ker do bistvenih vsebinskih sprememb do sedaj ni prišlo, ostaja v veljavi sklep iz leta 2010.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

Javna objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo – rok: 05.10.2022

KANDIDIRANJE

Skrajni rok za vložitev kandidatur za člane občinskega sveta in župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 20.10.2022 do 19. ure, na sedežu Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je kandidaturo mogoče vložiti točno do tega roka in, da se pri tem ne upošteva datum oddaje na pošto (priporočeno). Zaradi lažje odprave morebitnih pomanjkljivosti, Občinska volilna komisija priporoča, da kandidature vložite dan ali dva pred iztekom roka.

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati:

  • oznako volilne enote,
  • ime predlagatelja,
  • ime liste kandidatov,
  • osebne podatke kandidatov: ime, priimek, rojstni podatki, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in
  • delo, ki ga opravlja,
  • naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če je državljan druge države članice EU in nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
  • ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov, če je državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa naslov začasnega prebivališča.

Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih. Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.

VLOŽITEV KANDIDATURE – POLITIČNE STRANKE

Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Kandidat mora imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta stalno prebivališče, če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Kandidaturi, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov ter obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje.

Enaka določila veljajo tudi za vložitev kandidature za župana.

VLOŽITEV KANDIDATURE – S PODPORO VOLIVCEV

Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu kandidatu ali predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi kandidatov. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

Kadar je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste. Kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata in obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje. 

Ugotovitveni sklep o številu podpisov volivcev, potrebnih za kandidate za člane občinskega sveta in župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATURE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATURE ZA ŽUPANA

Obrazci za vložitev kandidatur so dostopni tudi na povezavi.