NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

  • št. 46/16, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 100 m2, ID znak parcela 529 46/16,
  • št. 46/17, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 85 m2, ID znak parcela 529 46/17,
  • št. 46/18, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 100 m2, ID znak parcela 529 46/18 in
  • št. 46/19, k.o. 529 – Jurovski Dol v izmeri 62 m2, ID znak parcela 529 46/19.

Parcele se nahajajo v območju naselja Jurovski Dol in so po namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča – stanovanjske površine. Parcele ležijo v območju varovanega pasu občinske ceste JP 703 371, zato gradnja ograj oz. drugih objektov ni dovoljena. V nepremičninah je zgrajena javna komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija), zato si Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pridržuje pravico ustanovitve služnostne pravice izgradnje komunalne infrastrukture, dostopa do objektov in naprav, uporabo, vzdrževanje in nadzor nad komunalnim omrežjem ter odpravljanje napak javnega komunalnega omrežja, kar se bo vneslo v prodajno pogodbo.

Nepremičnine so že obremenjene s služnostno pravica dostopa in izgradnje električnega in vodovodnega priključka ter njunega morebitnega vzdrževanja in odstranjevanja napak, v skladu s projektno dokumentacijo, DGT, ŠT. 280-10-20, z dne november 2020, ki jo je izdelal projektant Alpha projektiranje Jakob Muršak s.p., v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. 46/12, k.o. 529 - Jurovski Dol.

Najnižja ponudbena cena je 10,00 EUR za m2 in torej znaša:

  • za parc. št. 46/16, k.o. 529 Jurovski Dol, 1.000,00 EUR,
  • za parc. št. 46/17, k.o. 529 Jurovski Dol, 850,00 EUR,
  • za parc. št. 46/18, k.o. 529 Jurovski Dol, 1.000,00 EUR in
  • za parc. št. 46/19, k.o. 529 Jurovski Dol, 620,00 EUR.

Davščine (22% DDV) niso vštete v ceno in jih plača najugodnejši ponudnik.

Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.

Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.

Zadeva: 478-13/2023-2

Objavljeno: 15.06.2023
Rok za oddajo prijave: 05.07.2023

                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                           Peter Škrlec
                                                                                                               Župan

pdfNamera o sklenitvi neposredne pogodbe.pdf
pdfPrijava na namero.pdf

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni