NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

  • št. 3/3, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 146 m2, ID 1848668, ID znak parcela 529 3/3.

Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in je po namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče.

Najnižja ponudbena cena je 8,00 EUR za m2 in torej znaša 1.168,00 EUR.

Davščine (DDV) niso vštete v ceno in jih plača najugodnejši ponudnik.

Nepremičnina je obremenjena z vknjiženo nepravo stvarno služnostjo z opisom: Služnostna pravica uporabe odkupljenega dela služeče nepremičnine za potrebe izvedbe ureditve varne šolske poti ter avtobusnih postajališč na regionalni cesti R3-749/4109 Jurovski Dol – Lenart od km 1+940,00 km do km 2+330,00, skladno s projektom IZN – št. 1400-KAT, ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje Lineal d.o.o., ki je z ID omejitve 19659018 vpisana v korist Republike Slovenije, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana.

Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.

Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine (DDV), strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.


Zadeva: 478-20/2019-17

Objavljeno: 09.08.2022
Rok za oddajo prijave: 29.08.2022                                                                                                             

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                                   Župan

docxIzjava o interesu.docx