Javna objava - delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmLS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC II v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Delovno področje:

 • vzdrževanje in čiščenje javnih površin,
 • pometanje, pospravljanje smeti, praznjenje košev za smeti,
 • čiščenje propustov, muld, koritnic, jaškov,
 • košnja trave v varovanem območju občinskih cest, na pokopališčih, športnih površinah in drugih javnih površinah,
 • preprečevanje zaraščanja na javnih površinah,
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del,
 • v zimskem času ročno čiščenje in posipavanje s soljo pločnikov in javnih površin,
 • interventno vzdrževanje javnih površin na območju občine, predvsem čiščenje odpadkov,
 • delo s stroji in opremo, ki se uporablja kot delovno sredstvo (npr. ročna kosilnica, kosilnica z nitko idr.),
 • osnovno vzdrževanje in čiščenje delovne opreme,
 • opravljanje drugih fizičnih del,
 • druge naloge po navodilih župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih ima.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer do 31.12.2022.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zaželjeno je, da je kandidatu poznano območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-2/2022- Jurovski Dol, 01.03.2022

                                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                        Peter Škrlec Župan

Objaviti:

 • spletna stran,
 • portal za delodajalce.

Vložiti:

 • v zadevo.

Dokument: pdfJavna_objava_-_Komunalni_delavec_II.pdf

Datum objave: 02.03.2022
Poteče: 07.03.2022