JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (MUV št. 29/2016) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, sprejetim na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 22.12.2016, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017


1.    Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

SKUPAJ:     10.000,00 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3.    Na javni razpis se lahko prijavijo:
-    športna društva,
-    športna združenja in zveze,
-    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
-    vrtci in osnovne šole,
-    organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4.    Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
-    so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
-    izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
-    njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
-    imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
-    imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
-    imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze)

5.    Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6.    Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katere so bila dodeljena.

7.    Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8.    Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 10.02.2017 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 10.02.2017 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223  Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2017«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9.    Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10.    Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.


Jurovski Dol, 10.01.2017
Zadeva: 671-5/2016-3

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                    Peter ŠKRLEC
                                                                                                             Župan

docRAZPISNA_DOKUMENTACIJA_2017.doc

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni