JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 12. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 7/11 – popr., 5/21) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah


1. 
Predmet javnega razpisa – vrsta in število posameznih priznanj

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo ob občinskem prazniku v letu 2023 podelila naslednja priznanja:

 • Jurijev zlatnik,
 • Jurijev srebrnik,
 • priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

1.1 Jurijev zlatnik

Jurijev zlatnik se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena oz. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Prejemnik Jurijevega zlatnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela Jurijev srebrnik.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en Jurijev zlatnik.

1.2 Jurijev srebrnik

Jurijev srebrnik se podeljuje zaslužnim občanom in pravnim osebam:

 • ki v daljšem časovnem obdobju (najmanj 20 let) dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
 • ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah.

V koledarskem letu se lahko podelita največ dva Jurijeva srebrnika.

1.3 Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za uspešno delo ali za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. Prejemniki

Prejemniki priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so zaslužni občani, drugi posamezniki, podjetja, zavodi, društva in skupine, združenja in druge pravne osebe za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Predlagatelji

Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

4. Predlog za podelitev

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:

 • podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe ter naslov,
 • podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne osebe,
 • vrsta priznanja, za katero se podaja predlog (Jurijev zlatnik, Jurijev srebrnik ali priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
 • utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna, s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspeha ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
 • listine, ki potrjujejo vse navedeno iz prejšnje alineje,
 • datum in podpis predloga s strani predlagatelja.

5. Rok za predložitev predlogov in način oddaje

Predlogi za podelitev priznanja se vložijo na obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa.

Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani na naslov Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti. Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.

Rok za oddajo predlogov je petek, 24.03.2023 do 13. ure.

Po preteku roka Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) najprej preveri, ali je predlog mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki komisija predlagatelja pozove, da predlog v 8 dneh dopolni. Če predlagatelj svojega predloga ne dopolni, komisija predlog zavrne.

Kadar je predlogov več kot je razpisanih priznanj, komisija predloge točkuje po naslednjih kriterijih:

 • pomen za družbeni razvoj občine,
 • pomen za gospodarski razvoj občine,
 • prispevek k promoviranju občine,
 • socialni ali humanitarni pomen prispevka kandidata,
 • leta delovanja na področju, ki je predmet predloga,
 • delovanje v društvih, zbornicah, združenjih in drugih organizacijah,
 • pridobljena dosedanja priznanja društev, zbornic, združenj ali drugih organizacij in
 • delo z mladimi.

Utemeljitve podanih predlogov naj vsebujejo opis dosežkov oz. rezultatov predlaganega kandidata v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji, da bo tako iz predloga jasno razviden doprinos oz. prispevek kandidata oz. tudi njegova druga udejstvovanja, pri čemer se vsa priznanja podeljujejo za leto 2022.

Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, spremeni vrsto priznanja.

6. Informacije o javnem razpisu

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kontaktna oseba Jasna Senekovič, tel. 02/729 52 53 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Jurovski Dol, 20.02.2023
Zadeva: 030-2/2023-1

                                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                                     volitve in imenovanja
                                                                                                                         Miroslav Breznik
                                                                                                                             Predsednik

 

pdfJavni razpis - občinska priznanja.pdf
pdfDosedanji prejemniki priznanj.pdf
docxPredlog.docx

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni