JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 68/17 in 93/20 – odl. US) in 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
I.
Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. V skladu z 38. čl. ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet. 
 
V skladu z 2. odst. 10. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK), ki se imenuje v skladu z zakonom in statutom.
 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
 
45. čl. ZLV v zvezi s 25. čl. Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK. 
 
Občinska volilna komisija:
- skrbi za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine, 
- potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov,
- določa volišča,
- imenuje volilne odbore,
- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za župana, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 
 
II.
Pozivamo vas, da vaše predloge za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do ponedeljka, 28.03.2022 do 15. ure. 
 
V predlogu za člana OVK mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu: 
1. Ime in priimek
2. Rojstni podatki
3. Podatki o izobrazbi
4. Podatke o prebivališču
5. Soglasje kandidata h kandidaturi
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog sestave komisije Občinskemu svetu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v potrditev za nov mandat.
 
Številka: 041-2/2022-1
Datum: 28.02.2022
 

Miroslav Breznik,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

 

pdfSoglasje.pdf

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni