JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2023

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023 (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/22) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer:

 • sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti društev in drugih upravičencev na področju turizma

2. Naziv in sedež naročnika

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa so Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023 (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/22).

4. Upravičenci, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

A) Društva, pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

B) Druge pravne in fizične osebe, pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju drugi upravičenci):
- da so registrirani za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.

Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija.

5. Navedba aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:

Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:

 • izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure itn.,
 • akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo,
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, predavanja, delavnice itn.).

6. Merila za pridobitev sredstev in okvirna višina sredstev

Višina sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju turizma so določi na podlagi naslednjih meril:

 • izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
 • izdajanje promocijskega materiala,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti,
 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev.

Pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pridobijo točke društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci.

7. Višina finančnih sredstev

Sredstva v višini 940,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 401409 – Javni razpis za področje: turizem.

8. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave predlogov

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 24.02.2023. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do 24.02.2023 do 13. ure oz. vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošti, najpozneje 24.02.2023. Vloge se na naslov naročnika dostavijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS TURIZEM 2023«, na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Dokumentacija, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih iz razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki so zahtevane. Kandidati izpolnijo toliko obrazcev za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, kolikor programov oz. projektov prijavljajo.

10. Datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa

Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija v roku 15-ih dni od dneva, določenega za oddajo vlog. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8-ih dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Z izbranimi izvajalci turističnih programov župan sklene pogodbo. Če upravičenec v 15-ih dneh po prejemu osnutka pogodbe, slednje ne podpiše, se šteje, da od pogodbe odstopa.

11. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani www.obcinajurij.si. Vse ostale informacije lahko dobite pri Jasni Senekovič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in vsak dan v času uradnih ur občine.

Datum: 23.01.2023
Zadeva: 322-1/2023

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                                            Župan

 

 pdfRazpisna dokumentacija.pdf
docxRazpisna dokumentacija.docx