PONOVNI RAZPIS: Podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 13/2013, 6/2014 in 24/19)objavljamo

 JAVNI RAZPIS (ponovni)
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah


Naročnik:
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol

1. Predmet koncesije: Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

2. Vrsta postopka: Postopek konkurenčnega dialoga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si, pod zavihkom »Javni razpisi«.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b2223 Jurovski Dol.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis “Koncesija ceste ”. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 06. aprila 2020 do 9. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
- če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
- če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
- če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Franc Bele telefon: 02 729 52 54, : e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: http://www.obcinajurij.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:

  • cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne službe v 15 letnem obdobju,
  • izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference).

9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba  
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.

 

Številka: 371-33/2019-6
Datum: 11.03.2020

                                                            Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                       Župan

                                

docxPonovni javni razpis.docx 
docxVsebina razpisne dokumentacije.docx
pdfKategorizacija.pdf
pdfSprememba kategorizacije.pdf