JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (MUV št. 27/2019) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, sprejetim na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 30.01.2020, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za
leto 2020

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
 
PROGRAMI:                                                                             SREDSTVA      V %
                                                                                                       V EUR
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV:       2.664,00     25,37
1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok                                       378,00  
-   Naučimo se plavati 10 - urni program plavanja za              378,00
    otroke v starosti 6-8 let
    •   prevoz                                                                                     283,00
    •   vstopnina za bazen                                                                 95,00
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in           1.143,00
     vrhunski šport (6-15 let)
     •   za strokovni kader                                                               970,00
     •   za materialne stroške programov                                     353,00
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in       1.143,00
     vrhunski šport (15-20 let)
     •   za strokovni kader in objekt                                           1.143,00
KAKOVOSTNI ŠPORT                                                                3.402,00    32,40
     •   materialni stroški
ŠPORTNA REKREACIJA                                                           1.593,00     15,17
     •   najem objekta in strokovni kader
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:                                       472,00       4,50
     1. Usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE                                                                378,00       3,60
DELOVANJE DRUŠTEV                                                           1.1991,00     18,96
     •    kakovostni šport                                                             1.584,00
     •    rekreativni šport                                                                 407,00
                                                                          SKUPAJ:        10.500,00  100,00

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.
 
6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za katere so bila dodeljena.
 
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.
 
8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 05.03.2020 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 05.03.2020 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
                                              
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

 »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2020«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.

Jurovski Dol, 03.02.2020
Zadeva: 671-3/2019-3


                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                             Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 03.02.2020