JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (MUV št. 30/2018) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, sprejetim na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 28.03.2019, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
 
PROGRAMI: SREDSTVA V €   v %
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV: 2.664,00 25,37

1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let
o prevoz
o vstopnina na bazen

  378,00
  378,00
  283,00
    95,00
 
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let)
o za strokovni kader
o za materialne stroške programov

1.143,00
   970,00
   353,00

 
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20 let)
o za strokovni kader in objekt

1.143,00
1.143,00

 
KAKOVOSTNI ŠPORT
o materialni stroški
 3.402,00 32,40
ŠPORTNA REKREACIJA
o najem objekta in strokovni kader
1.593,00 15,17
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:
o 1. usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu
   472,00   4,50
ŠPORTNE PRIREDITVE    378,00   3,60
DELOVANJE DRUŠTEV
o kakovostni šport
o rekreativni šport
1.991,00
1.584,00
   407,00
18,96
SKUPAJ: 10.500,00 100,00
 
 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.
 
6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2019 za namene, za katere so bila dodeljena.
 
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.
 
8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 06.05.2019 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 06.05.2019 na naslov:
 
                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                              Jurovski Dol 70/b
                                             2223  Jurovski Dol
 
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.
 
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

 »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
 
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.
 
S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.
 
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.
 

Jurovski Dol, 03.04.2019
Zadeva: 671-1/2019-4
 
                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                             Peter Škrlec
                                                                                  Župan
 
 
Priloge: