JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 (MUV št. 36/2017) in Letnim programom športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018, sprejetim na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 21.12.2017, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

PROGRAMI: SREDSTVA V €   v %
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV: 2.264,00 22,64

1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let
o prevoz
o vstopnina na bazen

 378,00
378,00
283,00
95,00
 
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let)
o za strokovni kader
o za materialne stroške programov

943,00
640,00
303,00

 
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20 let)
o za strokovni kader in objekt

943,00
943,00

 
KAKOVOSTNI ŠPORT
o materialni stroški
 3.302,00 33,02
ŠPORTNA REKREACIJA
o najem objekta in strokovni kader
1.593,00 15,93
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:
o 1. usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu
 472,00 4,72
ŠPORTNE PRIREDITVE 378,00 3,78
DELOVANJE DRUŠTEV
o kakovostni šport
o rekreativni šport
1.991,00
1.584,00
407,00
19,91
SKUPAJ: 10.000,00 100,00


OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (razen športna združenja in zveze)

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2018 za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 26.02.2018 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 26.02.2018 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2018«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.

 

Jurovski Dol, 25.01.2018
Zadeva: 671-3/2017-3

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter ŠKRLEC
Župan

Priloga: pdfJavni_razpis.pdf

pdfRAZPISNA_DOKUMENTACIJA.pdf

docRAZPISNA_DOKUMENTACIJA_2018.doc