JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2016

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 (MUV št. 29/2014) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, sprejetim na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 24.03.2016, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016


1.Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta:


2.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

 

Višina razpisanih sredstev je 10.000,00 EUR.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze)

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2016 za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 25.04.2016 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 25.04.2016 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223  Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2016«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.


Jurovski Dol, 25.03.2016
Zadeva: 671-3/2016-3

                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                    Peter ŠKRLEC
                                                                                    Župan

 

docRazpisna dokumentacija