JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2016

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/15) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Jurovski Dol 70/b 2223 Jurovski Dol

Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma so lahko tudi izvajalci, ki niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna; - imajo sedež  oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (izjemoma se lahko prijavijo na razpis in se sofinancirajo izvajalci projektov izven občine Sv. Jurij v Slov. goricah, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani, - za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 3.100,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 5.000,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.700,00 EUR
2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 2.300,00 EUR.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev  
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: - vrsta  kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij, 
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši  kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.

Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.

7. Obdobje porabe sredstev:  
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2016 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2017.

8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradni ur občine.

9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 19.02.2016. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 19.02.2016 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 19.02.2016.

Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2016«.  Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.               

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Datum: 18.01.2016
Zadeva: 610-1/2016-2

                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                             Župan

                                                                                                   

Objaviti:
- spletna stran,
- oglasna deska,
- Medobčinski uradni vestnik.

 

docxRazpisna dokumentacija v doc obliki.docx
pdfRazpisna dokumentacija v pdf obliki.pdf