Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 (MUV št. 29/2014) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, sprejetim na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 05.02.2015, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015


1.    Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje v višini 8586,00€:

 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

1.    Na javni razpis se lahko prijavijo:
-    športna društva,
-    športna združenja in zveze,
-    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
-    vrtci in osnovne šole,
-    organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

2.    Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
-    so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
-    izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
-    njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
-    imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
-    imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
-    imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).

3.    Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

4.    Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2015 za namene, za katere so bila dodeljena.

5.    Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.


6.    Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 11.03.2015 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 11.03.2015 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                          Jurovski Dol 70/b
                                          2223  Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2015«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

7.    Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

8.    Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., telefon: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.


Jurovski Dol, 09.02.2015
Zadeva: 671-2/2014-

    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
              Peter Škrlec
                   župan

PRENOS:
docJAVNI RAZPIS

docRAZPISNA DOKUMENTACIJA