Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 6/2014), objavljamo

Javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Naročnik: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

1. Predmet koncesije: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

2. Vrsta postopka: Postopek konkurenčnega dialoga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila .

6. Način, kraj in čas oddaje vloge

Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis “Koncesija za odvajanje in čiščenje odpadne vode”.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 1.7.2014 do 9.00 ure.

7. Izdelava prijave

Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oz. spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.

7.1 Pogoji za pravilnost prijave

Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:

-  če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,

-  če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,

-  če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Samo KRISTL, telefon: T: 02 729 52 52, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila .

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri (4) dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:

Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:

cena,
izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference),

10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.

11. Koncesijska pogodba  

Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.

Številka: 354-15/2014-3

Datum: 21.5.2014

                                                           Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

                                                                             Peter ŠKRLEC

                                                                                    Župan

PRENOS:
docxRazpisna dokumentacija