JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA NA POLOŽAJU »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE«

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, 63/07-UPB in naslednji, v nadaljevanju ZJU), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


Javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju
»direktor občinske uprave«
Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu Višji svetovalec I.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in naslednji) in ZJU ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
najmanj visoka strokovna/prva stopnja upravne smeri,
najmanj šest let delovnih izkušenj;
slovensko državljanstvo,
znanje uradnega jezika;
opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);
funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če izbrani kandidat teh znanj nima, jih mora pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj);
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Naloge delovnega mesta:
Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge:
• vodenje in koordinacija dela občinske uprave,
• zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine,
• vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
• strokovno svetovanje na upravno - pravnem področju,
• strokovno svetovanje občinskemu svetu, odborom in komisijam,
• pomoč županu in občinskemu svetu,
• vodenje odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji,
• samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis in zraven formalne izobrazbe tudi navedbo drugih znanj in veščin;
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
5. Izjavo o znanju uradnega jezika;
6. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
7. Izjavo kandidata da:
- na bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
8. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
9. Kandidat lahko predloži izjave o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto direktor občinske uprave« na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Jurovski Dol, na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, kjer so uradni prostori občinske uprave občine oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer občina opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Gregor NUDL, predsednik odbora za volitve in imenovanja. (tel. 02. 729-52-50)

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-3/2012
Datum: 25.09.2012
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

PRENOS:
pdfJavni natečaj