Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Tel: 02/729 52 50
Fax: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena

Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 6/1, vpisana v zk vložek 472, k.o. Jurovski Dol, travnik v izmeri 1177 m2.

Zemljišče ima status nezazidanega stavbnega zemljišča in se nahaja v centru Jurovskega Dola.

Izhodiščna cena za zemljišče je 22,50 EUR za m2, kar pomeni, da je vrednost zemljišča 26.482,50 EUR in ne vsebuje DDV.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedene nepremičnine. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno« in je prosta vseh bremen.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno.

Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po sprejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik.

Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih (30) dneh od popisa prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb

Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oz. imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oz. kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpisom iz AJPES-a).

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun številka: 014010-0100021040, odprt pri Upravi za javna plačila Slovenska Bistrica.

5. Ponudba

Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
- izpolnjen obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku, z dokazili: dokazilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike,
- izpolnjen obrazec št. 2 – Ponudba, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
- izpolnjen obrazec št. 3 – Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb in
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 06.05.2011 do 12. ure v tajništvu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti, na kateri mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe v ponedeljek, dne 09.05.2011 ob 10. uri v prostorih sejne sobe Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pooblastilom ponudnika.

c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.

d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja.

e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja.

d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

7. Rok za predložitev ponudbe

Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah do 06.05.2011 do 12. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oz. bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

8. Kontaktne osebe prodajalca

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič (02/729 52 53 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Ogled nepremičnin je mogoč ob predhodni najavi na telefonsko številko 02/ 729 52 52 ali 041 327 011 (Samo Kristl) oz. po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si, Javni razpisi, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.


Jurovski Dol, 15.04.2011
Zadeva: 478-3/2011-

                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                                         Župan

PRENOS:
pdfObrazec 1
pdfObrazec 2
pdfObrazec 3