Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 8/10), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 (MUV, št. 34/09) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010


1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer:
- sofinanciranje delovanja društev,
- sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti društev in drugih upravičencev na področju turizma.

2. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa so Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 8/10) in Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 (MUV, št. 34/09).

4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
A) Društva, pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

B) Druge pravne in fizične osebe, pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju drugi upravičenci):
- da so registrirani za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.
Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija.

5. Navedba aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure,…
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, predavanja, delavnice,…).

6. Merila za pridobitev sredstev in okvirna višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev se določi na podlagi naslednjih meril:
- redna dejavnost društva,
- število članov v društvu,
- okrogla obletnica delovanja društva.

Višina sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju turizma so določi na podlagi naslednjih meril:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev.

Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pa lahko pridobijo točke tudi druga društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci.

Sredstva v višini 3.600,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 401409 – Javni
razpis za področje: turizem.

Skupni obseg sredstev se v skladu z 12. čl. Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 8/10), deli v razmerju:
- 30% sredstev za sofinanciranje delovanja društev, torej v višini 1.080,00 EUR in
- 70% sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti, torej v višini 2.520,00 EUR.

7. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave predlogov
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 28.05.2010. Za pravočasno
prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 28.05.2010 oziroma vloge, ki
bodo oddane priporočeno na pošti, najpozneje 28.05.2010.

8. Dokumentacija, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih iz razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki so zahtevane.

9. Datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija v roku 15 dni od dneva, določenega za oddajo vlog. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8 dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Z izbranimi izvajalci turističnih programov, župan sklene pogodbo. Če upravičenec v 15 dneh po prejemu osnutka pogodbe, slednje ne podpiše, se šteje, da od pogodbe odstopa.

10. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani http://www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi_1/Javni_razpis_za_sofinanciranje_dejavnosti_na_podrocju_turizma_v_Obcini_Sv._Jurij_v_Slov._goricah_za_leto_2010/

Vse ostale informacije lahko dobite pri Jasni Senekovič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in vsak dan v času uradnih ur občine.

Datum: 28.04.2010
Zadeva: 322-5/2010-3


                                                                                                Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                                    Župan

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija