Javni razpis za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2010

Na podlagi 16. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah za leto 2010 (MUV, št. 34/2009), objavlja Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah


JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja
v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2010


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah za leto 2010 v višini 25.300,00 EUR.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.

III. UKREPI

UKREP 1: Naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih

Bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih naložb – stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI
- stroški nakupa novega rastlinjaka ali plastenjaka in montaže ter opreme;
- stroški nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora;
- stroški postavitve sadnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,

UPRAVIČENCI DO POMOČI
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči – oz. občinskega proračuna, v naložbe na kmetijskih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
- potrdilo o registraciji kmetijske dejavnosti,
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 150 m2;
- imeti načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, s popisom del in materiala;
- za postavitev mreže proti toči imeti v lasti ali na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,3 ha ali 0,1 ha koščičarjev in izvedbeni načrt;
- za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,3 ha ali 0,1 ha koščičarjev;
- na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,3 ha ali 0,1 ha koščičarjev.

Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR

UKREP 2: Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih

Bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih naložb – stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI
- stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov,
- stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
- stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd.),
- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, prenosna molzišča na pašnikih, čebelnjaki itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive,
- stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

UPRAVIČENCI DO POMOČI
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči – oz. proračuna občine, v naložbe na kmetijskih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
- potrdilo o registraciji kmetijske dejavnosti,
- upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- upravičenci morajo imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,4 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju:GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja,
- najmanjša zmogljivost hleva mora biti 2 ležišči za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom,
- najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč za rejo drobnice,
- najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter 3 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje,
- upravičenci morajo imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, minimalne površine 1,5 ha.

Višina razpisanih sredstev: 10.100,00 EUR

UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Bruto intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI

3.1. izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
- stroški organiziranja programov za usposabljanje;

3.2. svetovalne storitve, ki jih opravljajo tretje strani:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3.3. organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
- stroški udeležbe;
- potni stroški;
- stroški publikacij;
- stroški najemnin razstavnih prostorov;
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado in zmagovalca

IZVAJALCI TEHNIČNE PODPORE IN UPRAVIČENCI DO POMOČI
Izvajalci tehnične podpore in upravičenci do sredstev za izvajanje so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
- račun oz. dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR

UKREP 4: Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč

Bruto intenzivnost pomoči: Pomoč se dodeli do 100 % dejanskih stroškov pravnih in upravnih postopkov.

UPRAVIČENI STROŠKI
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.

UPRAVIČENCI DO POMOČI
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
- račun oz. dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

Višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR

UKREP 5: POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih

Bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI
- nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov;
- nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov;
- nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

UPRAVIČENCI DO POMOČI
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
- potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
- poslovni načrt,
- projektna dokumentacija naložbe,
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

Višina razpisanih sredstev: 2.200,00 EUR

POGOJ ZA VSE UKREPE:
Opravljena storitev na plačanih računih mora biti datirana med obdobjem 15.10. 2009 in 15. 10. 2010. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.


IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpis je odprt do 15. 10. 2010 do 12. ure.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO" dostaviti na naslov Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do vključno 15. 10. 2010 do 12. ure v tajništvo Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 15. 10. 2010. Na kuverti morata biti razvidna naziv in polni naslov prijavitelja.

V. OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje Župan. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah; www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, tel. 02/729-52-54 – Franc Bele.

Številka: 431-8/2010
Datum: 22.06.2010
                                                                              Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
                                                                                               Peter ŠKRLEC l.r.
                                                                                                        Župan

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija