JAVNI RAZPIS za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom

Na podlagi 6. čl. Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 23/08), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko leto 2007/08


1. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, namenjena za dva alternativno določena kriterija nagrajevanja dijakov in študentov, ki:
- dosegajo nadpovprečne rezultate pridobivanju osnovne izobrazbe ali
- izkazujejo zraven rednega šolanja še intelektualno ali umetniško nadarjenost ali dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih.


2. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, je do višine 2.379,00 €.


3. Pravna podlaga:
Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 23/08).
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 17/08)


4. Pogoji za prijavo:
Na javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki:
- imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
- dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju izobrazbe ali so intelektualno oz. umetniško nadarjeni in ustrezajo merilom enega izmed treh programov.


a) Program dodeljevanja finančnih nagrad dijakom in študentom, ki dosegajo
nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe

Osnovna merila za vrednotenje so:
Za dijake:
4-letni strokovni program:
- opravljena poklicna matura z dosegom najmanj 19 točk.

4-letni gimnazijski program:
- opravljena splošna matura z dosegom najmanj 27 točk.


Za študente:
1. Visokošolski strokovni program:
- diploma;
- dosežena povprečno ocena v vseh letih študija najmanj 8,50.


2. Visokošolski univerzitetni program:
- diploma;
- dosežena povprečna ocena v vseh letih študija najmanj 8,50.

ALI

b) Program dodeljevanja finančnih nagrad študentom, katerih diplomska naloga je
vezana na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in po kateri slednja izraža interes
- diploma.

ALI

c) Program dodeljevanja finančnih nagrad dijakom in študentom, ki zraven rednega
šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško nadarjenost ali dosegajo izjemne
dosežke na različnih področjih

Dijak ali študent, ki s svojim udejstvovanjem doseže izjemne rezultate, se nagradi za:
- pridobljeno prvo mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2007/2008 na različnih področjih,
- pridobljeno drugo mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2007/2008 na različnih področjih,
- pridobljeno tretje mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2007/2008 na različnih področjih,
- sodelovanje na mednarodnem tekmovanju.

V primeru, da en vlagatelj izpolnjuje merila na več področjih, se upošteva zgolj eno priznanje oz. udeležba in torej lahko prejme finančno nagrado le v enkratni vrednosti.


5. Prijava na razpis
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge v pisni obliki, v zaprti kuverti z oznako »Finančne nagrade dijakom in študentom 2007/08 - ne odpiraj«, z zapisanim popolnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte.


6. Razpisni rok, oddaja in dostava vlog
Razpisni rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je najkasneje do 01.12.2008, do 12. ure, na naslov:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL

Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v prostorih občinske uprave, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.


7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi_1), na oglasni deski občine in na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v času uradnih ur.


8. Pregled vlog
Pravočasno dospele vloge bo pregledal Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo nato na podlagi izpolnjenih pogojev in meril pripravil predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predložil županu. Župan nato izda sklep o višini nagrade, na podlagi katerega se finančna sredstva nakažejo na transakcijski račun upravičenca.

Odbor ima možnost, da v primeru, ko število prosilcev za finančno nagrado presega razpoložljiva proračunska sredstva, opravi selekcijo, pri kateri imajo prednost prosilci, ki so v dosedanjem šolanju dosegli višji uspeh oz. dosegli višjo povprečno oceno.


9. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko telefona:               02/...        (Jasna Senekovič).

Jurovski Dol, 24.10.2008
Zadeva: 608-1/2008

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija