Poročilo Mariborskega vodovoda d.d. o skladnosti pitne vode za leto 2022

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod tudi v letu 2022, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do končnih uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2022 odvzetih 2.254 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 109 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda je bilo v letu 2022 mikrobiološko neskladnih 2,8% vzorcev. Kemijsko neskladnih vzorcev ni bilo zabeleženih.

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2022 dobavljal Mariborski vodovod za občino Sveti Jurij, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.