OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 12. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 02.06.2016 razpravljal in odločal na 12. redni seji Občinskega sveta. Občinski svet je tokrat zasedal v zmanjšanem številu, saj je zaradi smrti članu Občinskega sveta, Milanu Zorecu prenehal mandat. O omenjenem so članice in člani Občinskega sveta sprejeli ugotovitveni sklep.

Beno Matjašič, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, je predstavil varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 in kot zaskrbljujoče izpostavil dejstvo, da še zmeraj veliko voznikov povzroči prometno nesrečo pod vplivom alkohola (12% za območje Policijske postaje Lenart).

Članice in člani Občinskega sveta so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart in potrdili predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov. S predlaganimi dopolnitvami in spremembami so občinski svetniki določili, da za opravljeno žalno sejo ne bodo prejeli sejnine in nekoliko povečali višino sejnine in plačilo za izvedbo posameznih nadzorov, izvedenih s strani občinskega nadzornega odbora.

Člani občinskega sveta so prav tako podali soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo na območju občine izvaja Center za socialno delo Lenart. Cena storitve se v primerjavi z lanskim letom sicer povečuje iz 14,93 EUR na 15,94 EUR, a cena za uporabnika ostaja nespremenjena in znaša 2,81 EUR.

DSCN6337DSCN6338DSCN6344