25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

V četrtek, 10.11.2022 je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah zasedal na zadnji redni seji v tem mandatnem obdobju. V drugi obravnavi je sprejel proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023.

Prihodki proračuna za leto 2023 so načrtovani v višini 4.523.021€, kar predstavlja 12 % povečanje (485.526 €) v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023. V obdobju med prvo in drugo obravnavo proračuna je Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi združenji občin parafirala Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1. V dogovoru je povprečnina za leti 2023 in 2024 predlagana v višini 700,00 €. Na podlagi tega, smo povečali načrtovane davčne prihodke za 86.869 €. Načrtovani nedavčni prihodki so v drugem branju proračuna povečani za 1.900 €. Kapitalski prihodki so se v drugem branju proračuna povečali za 62.000 €. Povečanje je posledica tega, da se bo del načrtovanih kapitalskih prihodkov, katerih realizacija je bila načrtovana v letu 2022, najverjetneje realizirali v prihodnjem letu. Sprememba transfernih prihodkov, povečanje za 334.757 €, je posledica spremembe dinamike izvajanja projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric. Gradbena dela projekta so se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pričela izvajali šele v mesecu oktobru 2022, zato se bodo načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja tega projekta v veliki večini prenesla v leto 2023.

Odhodki proračuna za leto 2023 so načrtovani v višini 5.377.961 €, kar predstavlja 7 % povečanje (370.526 €) v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023. Povečanje odhodkov je v največji meri posledica tega, da se je glavnina izvajanja projekta na proračunski postavki: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska iz leta 2022 prenesla v leto 2023, ko bo projekt v celoti zaključen. Na podlagi dopolnjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023, so se povečali načrtovani odhodki za nakup zemljišč. Odhodki za projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova pa so se za leto 2023 nekoliko znižali, saj se bo del odhodkov investicije realiziral še v tem letu.

Občinski svet je razpravljal še o manjših spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki jih je sprejel po skrajšanem postopku ter soglasno potrdil višino točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vrednost katere se je za leto 2023 uskladila s stopnjo inflacije.

Dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta je bil razširjen z dodatno točko dnevnega reda, in sicer je svet odločal tudi o dvigu ekonomske cene vrtca pri OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Po besedah ravnateljice JVIZ in VVZ Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Vesne Breznik, so zaradi porasta stroškov dela (napredovanja, dvig vrednosti plačnih razredov, zvišanja vrednosti nadomestila za prehrano idr.) in tudi zvišanja funkcionalnih stroškov ter stroškov prehrane, bili primorani podati predlog po zvišanju ekonomske cene vrtca. Slednja bo tako s 1.1.2023 za okrog 10% višja in bo v oddelkih prvega starostnega obdobja znašala 515,00 EUR, drugega starostnega obdobja, 410,00 EUR in v kombiniranem oddelku 430,00 EUR.

Kot že omenjeno je bila 25. redna seja zadnja seja Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018-2022. Občinski svet je v preteklem štiriletnem obdobju torej odločal na 25. rednih in 9. dopisnih sejah ter na le-teh skupno sprejel 255 sklepov. Sestava sveta je bila zaradi enega odstopa člana sveta in smrti članice sveta tudi dvakrat spremenjena. Župan Peter Škrlec se je  ob koncu seje članici in članom občinskega sveta, ki več ne kandidirajo na prihajajočih volitvah, zahvalil za konstruktivno delo in sodelovanje, ostalim pa zaželel obilo uspehov na volitvah.

20221110 17113820221110 171209DSCN0910DSCN0915