JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA IN SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18), objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje
2018-2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do torka, 08.01.2019 do 12. ure podajo predloge za imenovanja članov v stalna delovna telesa (odbore in komisije ter svet) Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje 2018-2022. Glede na sestavo komisij in odborov, ki štejejo pet članov, od katerih so trije člani, člani občinskega sveta, je za popolno sestavo potrebno še naslednje število članov:
- 2 člana v Statutarno – pravno komisijo,
- 2 člana v Odbor za družbene dejavnosti,
- 2 člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,
- 2 člana v Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.

Obenem lahko podate predloge tudi za:
- 3 člane v Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
- 5 članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).

Pri razvrščanju kandidatov v posamezna delovna telesa bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov in jih glede na navedeno predlagala v odbore oz. komisije in svet, povezane z njihovim delovnim področjem.

Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v odbor, komisijo oz. svet. 

Pisne predloge dostavite priporočeno po pošti ali osebno na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka, 08.01.2019 do 12. ure (upoštevane bodo zgolj poštne pošiljke opremljene s poštnim žigom 07.01.2019 ali dostavljene osebno).

Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.

 

                                                                   Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                            volitve in imenovanja
                                                                                Miroslav Breznik
                                                                                    Predsednik

 

docxIzjava.docx