OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 1. REDNI (KONSTITUTIVNI) SEJI

V četrtek, 06.12.2018 ob 17. uri se je v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na povabilo dosedanjega in obenem novoizvoljenega župana Peter Škrleca, zbralo vseh devet novoizvoljenih članic in članov Občinskega sveta z namenom konstituiranja novega Občinskega sveta, ki bo deloval v naslednjem mandatnem obdobju.
 
V skladu z zakonskimi predpisi in določbami sprejetega Poslovnika občinskega sveta je prvo sejo vodila najstarejša izvoljena članica Občinskega sveta, Jožefa Kurnik. Predsednica Občinske volilne komisije, Simona Bauman, je podala poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in volitve župana, ki so bile 18.11.2018.
 
Na seji je bila imenovana mandatna komisija za potrditev članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, v sestavi Miroslav Breznik, Alen Breznik in Robert Zorjan. Mandatna komisija je po pregledu volilnega gradiva ugotovila, da nobeden izmed mandatov članov občinskega sveta ni bil sporen, zato je Občinskemu svetu predlagala, da odloči o potrditvi mandatov vseh novoizvoljenih članov občinskega sveta.
 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v letih 2018-2022 tako zasedal v naslednji sestavi:
1. Breznik Alen
2. Breznik Miroslav
3. Breznik Peter
4. Kranar Aleksandra
5. Kurnik Jožefa
6. Lorbek Branko
7. Pavalec Robert
8. Ribič Dušan
9. Zorjan Robert
 
Mandatna komisija je tudi glede volitev za župana ugotovila, da ni bilo vloženih pritožb zoper odločitve Občinske volilne komisije. Občinski svet je tako sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi Petra Škrleca za župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Peter Škrlec je v nadaljevanju v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, slovesno prisegel in pozdravil prisotne. V svojem pozdravnem nagovoru se je najprej zahvalil Občinski volilni komisiji za zakonito in korektno izpeljane volitve, sledila je zahvala vsem občankam in občanom, ki so podali svoj glas na volitvah, ne samo zanj osebno, ampak tudi za članice in člane občinskega sveta. Članicam in članom občinskega sveta je čestital ob izvolitvi in poudaril, da jih v nadaljevanju čakajo zahtevne naloge in prevzem odgovornosti. Izrazil je željo, da bi med člani občinskega sveta prevladovala enotnost in interesi v prid občanom.
 
V skladu z Odlokom o zastavi, grbu in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je župan članicam in članom Občinskega sveta podaril svetniške znake – priponke z grbom občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Zadnja točka konstitutivne seje je zajemala imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet jo je soglasno imenoval v sestavi: Miroslav Breznik, Peter Breznik, Aleksandra Kranar, Dušan Ribič in Robert Zorjan.
 
Konstitutivna seja je v večji meri slovesnega značaja, zato se je zaključila s skupno zdravico.

L5216 17L5216 20L5216 22L5216 24L5216 26L5216 28L5216 30L5216 32L5216 34L5216 37L5216 40