S SPREJETJEM REBALANSA PRORAČUNA SE BO NADALJEVAL PROJEKT "Ureditev gasterajskih cest - II. faza"

Na aprilski seji Občinskega sveta, ki je bila 18. v tem mandatu in je potekala v četrtek, 06.04.2017, so članice in člani Občinskega sveta sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016. Realizacija proračuna leta 2016 je bila na prihodkovni strani 90% glede na veljavni proračun, 1.790.114 EUR, na odhodkovni strani pa so bili odhodki realizirani v višini 1.773.674 €, kar predstavlja 83% realizacijo vseh načrtovanih odhodkov. Visok delež realizacije pomeni, da je bilo izvedenih večina načrtovanih projektov.

V nadaljevanju seje je bil občinskim svetnikom predstavljen predlog rebalansa proračuna za leto 2017. Temeljni razlog za pripravo rebalansa proračuna je bila zagotovitev nadaljevanja investicije Ureditev gasterajskih cest – II. faza, za katero smo na podlagi že izvedenega javnega razpisa ugotovili, da je z zagotovljenimi sredstvi ne bo mogoče v celoti izvesti. V ta namen smo z rebalansom proračuna za to investicijo dodatno zagotovili 76.786 EUR, izvedbo preplastitve ceste LC 203 141 Zamarkova – Partinje (Krempl) pa premaknili v naslednje leto. Svetnice in svetniki so predlagan rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 soglasno sprejeli.

Člani občinskega sveta so prav tako podali soglasje k ceni storitve »pomoč družini na domu«, ki jo na območju občine izvaja Center za socialno delo Lenart. Cena za efektivno uro omenjene storitve od 01.03.2017 znaša 15,76 EUR. Cena za uporabnika storitve »pomoč družini na domu« je od leta 2012 znašala 2,81 EUR. Slednja se s 01.06.2017 povečuje na 3,50 EUR.

Jurjevi dnevi 2017 so se z mesecem aprilom že pričeli, 11.  občinski praznik, ki bo letos obeležen z osrednjo proslavo v petek, 21.04.2017, pa se tudi približuje. Občinski svet je tako tudi letos sprejel odločitev o prejemnikih občinskih priznanj, ki bodo podeljena  na osrednji proslavi. Letošnji prejemniki priznanja Občine Sv. Jurij so Ivanka Božičnik iz Jurovskega Dol, Franci Šnajder iz Zg. Gasteraja, Elica Sagadin iz Sp. Gasteraja in Jožef Belna iz Jurovskega Dola. Jurijev srebrnik bo letos podeljen Francu Lorberju iz Jurovskega Dol, najvišje priznanje, to je Jurijev zlatnik pa prejme Lovska družina Sv. Jurij Jurovski Dol, ki je v lanskem letu obeležila 70. obletnico delovanja.
 
DSCN7134DSCN7136DSCN7138DSCN7140DSCN7143