23. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem

23. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 17.12.2009 ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 – druga obravnava
4. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij
v Slov. goricah – druga obravnava
5. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Sklep o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                          Peter Škrlec
                                                                                                               Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 23.redno sejo